Raadsavond 24 november 2022

De laatste raadsavond van november stond met name in het teken van energie. Zo stond er een maatregelenpakket voor energiearmoede en inflatie op de agenda en het debat over zonnepark Wilfred Stillweg.

Naast bovengenoemde agendapunten werden de volgende topics ook nog behandeld: besluit over de begrotingswijziging 3 2022-2025, motie “onderzoek toegankelijk openbaar toilet centrum Hoogeveen” en motie “spoor Drenthe”.

Maatregelenpakket voor energiearmoede en inflatie

Er werd gestemd over het maatregelenpakket voor energiearmoede en inflatie. Dit pakket houdt in dat de energietoeslagregeling verruimd wordt.

Vanuit de landelijke overheid heeft Hoogeveen geoormerkt geld gekregen en dit past binnen deze regeling. De verwachting is dat we binnen budget blijven.

Als VVD Hoogeveen hebben we door middel van een stemverklaring wel extra aandacht gevraagd voor de middeninkomens. Via deze motie wordt de regeling uitgebreid van inwoners die 120% van de bijstandsinkomen verdienen naar 130% van de bijstandsinkomen. Onze stemverklaring ging over de groep van 130% tot 170%, inwoners die werken en daardoor net buiten alle toeslagen vallen.

Debat zonnepark Wilfred Stillweg

Doordat de raad redelijk eensgezind was kwam het nooit tot een echt debat. Alle partijen, behalve het CDA, gaven in het debat al aan dat het voorlopige standpunt was om tegen het zonnepark te stemmen. Redenen liepen uiteen maar met name de impact op de omwonenden, die in deze casus erg dichtbij wonen, was voor veel partijen de doorslaggevende factor.

Voor ons als VVD Hoogeveen was dit ook één van onze overwegingen. Daarbij vinden wij dat zonnepanelen in eerste instantie op daken moeten in plaats van weilanden. Het valt voor ons niet te rijmen dat sommige bedrijven in Hoogeveen geen zonnepanelen mogen omdat het net te vol is en dat we dan wel gaan pleiten voor zonneparken op weilanden.

Begrotingswijziging 3 – (Gemrap II)

Normaliter wordt er eerst gedebatteerd over Gemrap II alvorens deze naar besluiten gaat. Echter, alle tien partijen waren het ermee eens om deze direct door te laten gaan naar besluiten. Onze overweging om deze direct door naar besluiten te laten gaan was dat dit erg kort op de begrotingsbehandeling zat. Tevens was de begrotingswijziging een voordeel t.o.v. de vorige begrotingsbehandeling.  De begrotingswijziging 3 werd met een ruime meerderheid aangenomen, alleen FvD heeft tegen gestemd.

Motie onderzoek toegankelijk openbaar toilet

CDA Hoogeveen kwam met een motie voor een onderzoek naar een openbaar toegankelijk toilet in het centrum van Hoogeveen. Hoogeveen staat t.o.v. andere Nederlandse gemeentes niet goed te boek als het gaat over toiletten; werk aan de winkel dus!

De motie werd unaniem aangenomen. Als VVD hebben wij een stemverklaring meegegeven dat wij dit graag zien in combinatie met het onderzoek van afronding Hoofdstraat-Zuid. Dat betekent voor ons niet dat dit gerealiseerd moet worden in Hoofdstraat-Zuid maar wel dat deze onderzoeken hand in hand kunnen. De gemeente is dan toch al met veel ondernemers in het centrum in gesprek.

Motie spoor Drenthe

Door de Partij van de Arbeid werd een motie ingediend die opriep tot een (sterkere) lobby voor het spoor in Drenthe. In deze motie werd expliciet het bestaande spoor in Drenthe genoemd en de Nedersaksenlijn.

Als VVD Hoogeveen steunen wij de lobby voor het bestaande spoor. Heel erg zelfs, het college doet daar op dit moment goede zaken. Waar wij niet voor kunnen stemmen is de Nedersaksenlijn. Wat ons betreft is het niet nodig dat ons college gaat lobbyen voor een, in onze ogen, prestige project. Uit onderzoek blijkt dat er dagelijks door minder dan 4.000 mensen gebruik van gemaakt gaat worden, reistijd Emmen-Groningen niet verbeterd wordt en aanleg meer dan €600 miljoen gaat kosten met een jaarlijks exploitatietekort van €5 miljoen euro.

Oftewel, wij als VVD Hoogeveen steunen de lobby waar het college op dit moment mee bezig is, maar vinden het absoluut onzin dat ons college zich hard moet gaan maken voor De Nedersaksenlijn. Dit heeft geen directe positieve invloed op inwoners van Hoogeveen en het is een potentieel groot financieel debacle.

Namens de fractie, Ronald Klok