Raadsavond 2 november 2023

Op de raadsavond van 2 november 2023 stond, naast het vertrek van PVDA raadslid Saskia Manusama en installaties van PVDA raadslid Jan de Goede en CDA raadslid Klaas Kroezen de besluitvorming van rapport rekenkamercommissie over ondermijning, debat Area afvalbeleidsplan en een informerende ronde over de nota samenwerkingsverbanden op de agenda.

Besluitvormende ronde:

Belangrijkste agendapunt in de besluitvormende ronde was het besluit over Rapport Ondermijning vanuit de Rekenkamercommissie. Het rapport roept op tot actie richting het college. Actie om een plan van aanpak te maken en ondermijning in Hoogeveen serieus te nemen. Het raadsvoorstel stelde dan ook voor om de adviezen vanuit het rapport ondermijning over te nemen. Amendement van SGP om specifiek de autobranche aan te wijzen als vergunning plichtige bedrijfsmatige activiteit werd ontraden door het college.

Vanuit VVD heeft Wilco Kramer een motie ingediend met als titel; Wij zien onze BOA’s graag. De motie heeft als doel om de huidige situatie met betrekking tot onze handhavingsambtenaren te evalueren en verbeteren. Het roept op om vanuit het college voor de kadernota 2025 met een evaluatie te komen van de huidige werkzaamheden die onze BOA’s uitvoeren en waar kansen liggen voor de inzet van BOA’s om meer doeltreffend en zichtbaar te zijn. Handhaving is belangrijk voor onze samenleving. De motie werd aangenomen met 27 voor en 1 tegen.

Debatronde afvalbeleidsplan:

Namens de VVD nam Ronald Klok het woord over afval.

De eerste vraag waar de raad zich over moesten buigen was, solidariteitsprincipe of gedifferentieerde tarieven in de volksmond beter bekend als DIFTAR. Wij zijn in principe tegen DIFTAR, maar zijn wel voor de vervuiler betaald. Dit is met DIFTAR bijna onmogelijk. Wanneer we de vervuiler willen laten betalen zullen we moeten afrekenen per Kilogram. Dit is bij hoogbouw bijna niet te organiseren.

Tevens zorgt DIFTAR voor meer zwerfafval zoals bij andere gemeentes, neem als voorbeeld Arnhem en Emmen. Enige vorm waarin wij met DIFTAR willen werken is een beloningssysteem met bijvoorbeeld restafval. Dus; wanneer de restafvalbak niet aan de weg wordt aangeboden er een korting wordt berekend.

De huidige systematiek wat betreft inzamelen blijft wat ons betreft gehandhaafd. Oftewel, afval wordt bij huis opgehaald. Dus niet dat restafval naar een verzamelcontainer moet worden gebracht.

Het oud papier inzamelen laten we doen door vrijwilligersorganisaties. Sterker nog, dit moeten we uitbreiden. Er zijn nu nog plekken waar het OPK niet wordt opgehaald. Wij zijn ervan overtuigd dat vrijwilligersorganisaties dit graag willen oppakken. Waar we wel naar willen kijken is de huidige beloningssystematiek. Kunnen we bijvoorbeeld naar een systeem waarin vrijwilligersorganisaties een vast bedrag per kilo krijgen?

De huidige frequentie van ophalen kan wat ons betreft slimmer. Zo hoeft wat ons betreft de GFT bak in de winter niet eens in de twee week worden opgehaald maar kan dit ook minder. Zelfde geldt voor de PMD bak, wat ons betreft, maar dan in de zomer. Dit zodat we een kostenbesparing teweeg kunnen brengen en niet meer betalen dan het gemiddelde van Drenthe.

Het aantal containers bij huis blijft ongewijzigd op 3. We gaan niet zoals De Wolden naar 4. Alleen al om de problematiek die daar speelt lijkt ons dit zeer onverstandig.

Ondanks dat er een grote wens is van mensen in hoogbouw om te scheiden vinden wij dit niet verstandig. Deze afvalstromen zijn het meest vervuild en dit gaat de gemeente daardoor veel geld kosten. Wat wij als gemeente wel kunnen faciliteren is PMD ophalen aan de deur in doorzichtige zakken. Hierdoor is er voor de inwoner toch de mogelijkheid om te scheiden.

En als laatste, nee, we zijn niet voor extra gratis inzamelingsmogelijkheden voor bijvoorbeeld Grof huishoudelijk afval. Want, zoals iedereen weet, niks is gratis. Wij als VVD zullen ons hard maken om een zo goed als mogelijke service te bewerkstelligen tegen een zo laag mogelijk tarief.

Dat is waar wij ons hard voor zullen maken.

Wilt u de raadsvergadering van 2 november 2023 terugkijken gebruik dan onderstaande link.

Bijeenkomst/1167257 Gemeente Hoogeveen (raadsinformatie.nl)

Namens de fractie van VVD Hoogeveen,

Wilco Kramer