Raadsavond 7 september 2023

De eerste gemeenteraadsvergadering na het zomerreces heeft plaatsgevonden. Deze avond beloofde vanaf het begin een uitgebreide bijeenkomst te worden, gezien de omvangrijke agenda. Het aanvangsdeel van de avond omvatte verschillende belangrijke gebeurtenissen, waaronder het afscheid van de heer Kreuze van het CDA, de beëdiging van Arnold de Weerd (CDA), de beëdiging van Kevin van Hoorn (GroenLinks), de benoeming van Crista Berenpas (GroenLinks), en de installatie van Niek Wind (Gemeentebelangen) als nieuwe wethouder, inclusief de benodigde ontheffing voor zijn woonplaats.

Het zal u niet verbazen dat deze reeks plechtige momenten enige tijd in beslag nam, maar vanuit het perspectief van de gemeenteraad werden ze zeker niet als onbelangrijk beschouwd. De avond wordt vervolgd door enkele belangrijke thema’s deze avond voor de VVD Hoogeveen welke hieronder zijn toegelicht:

Als eerste onderwerp is er gesproken over een amendement op het Lokale adaptie plan. In een gemeente waar het welzijn van de inwoners hoog in het vaandel staat, deed zich onlangs een belangrijk vraagstuk voor. Op pagina 38 van het Lokale Adaptieplan (LAS LUA) kwam een passage ter discussie, waarin stond vermeld dat de gemeente van plan was om in de toekomst eisen te stellen aan particuliere eigenaren voor klimaatbestendigheid in de bestaande omgeving.

Deze kwestie gaf aanleiding tot grondig overleg en overwegingen in de gemeenteraad. Een aantal cruciale punten werd naar voren gebracht, waaronder het feit dat een te zware overheidsbemoeienis het gevoel van betutteling en aantasting van individuele vrijheid kon veroorzaken. Het recht op autonomie en zelfbeschikking van de inwoners stond op het spel, evenals de potentiële impact op innovatie, ondernemerschap en economische groei.

Het amendement bracht ook de fundamentele vraag naar voren: hoe ver kan en mag de overheid ingrijpen in het dagelijks leven van haar burgers, terwijl zij zich richt op het algemeen belang en de bescherming van fundamentele rechten?

Het tweede onderwerp betreft een amendement op de laadvisie. In de stad Hoogeveen speelde recentelijk een belangrijk vraagstuk met betrekking tot het implementeren van laadinfrastructuur voor elektrische auto's in de binnenstad. Hierbij werden parkeerpleinen als Van Echtenplein en Stoekeplein, welke in de basis druk bezet zijn aangegeven als geschikte locaties. De VVD Hoogeveen heeft samen met GroenLinks een amendement opgesteld voor tekst wijziging naar andere parkeerplekken zoals Blankensplein, Dekkersplein, Markt en Bilderdijkplein. Dit zijn in de basis minder drukke parkeerplekken, wat een goede balans geeft in de verdeling van auto’s. 

Het opgestelde amendement dat gericht is op het verbeteren van de parkeerfaciliteiten en de laadinfrastructuur in de stad, is opgesteld op basis van verschillende vaststellingen en bevindingen die van belang zijn voor de gemeenschap. Enkele van deze bevindingen zijn o.a. dat we geen parkeerprobleem hebben maar een verdeelprobleem, er een toenemend gebruik van elektrische auto’s is en uit onderzoek blijkt dat met name bezoekers woonachtig buiten Hoogeveen gebruik maken van de laadvoorziening in het centrum.

Het amendement heeft als doel automobilisten met elektrische voertuigen naar de juiste parkeerlocaties te leiden, zodat de beschikbare parkeerplekken in Hoogeveen zo efficiënt mogelijk worden benut en het centrum aantrekkelijk blijft voor bezoekers. Daarnaast wordt vermeld dat volgens de landelijke wetgeving, de parkeergarage De Kaap voor 2025 moet worden uitgerust met 25 oplaadpunten. Dit alles met als doel om de parkeerfaciliteiten van Hoogeveen effectiever te maken en de aantrekkelijkheid van het stadscentrum te behouden.


Tot slot het derde onderwerp, een debat over vitale vakantieparken gevoerd door Wilco Kramer.  Vanuit de VVD constateren we in het kader van het bevorderen van vitale vakantieparken als permanente woonlocatie het volgende:

  1. Wooncrisis aanpakken: De huidige wooncrisis legt een grote druk op onze samenleving en vraagt om creatieve en effectieve oplossingen. Het benutten van vakantieparken voor permanente bewoning kan een substantiële bijdrage leveren aan het verlichten van de druk op de overbelaste woningmarkt en het aanbieden van betaalbare huisvestingsopties voor onze inwoners.
  2. Tegen ondermijning: Het behoud van vitale vakantieparken is van cruciaal belang om te voorkomen dat deze locaties veranderen in broeinesten van ondermijnende activiteiten. Door deze parken vitaal te houden, kunnen we de controle behouden en zorgen voor een veilige en leefbare omgeving voor onze gemeenschap.
  3. Zorgbehoevenden: Het gebruik van vakantieparken voor permanente bewoning biedt ook nieuwe kansen voor ouderen en zorgbehoevenden om in een passende en ondersteunende omgeving te wonen. We moeten streven naar inclusiviteit en het aanbieden van zorgmogelijkheden voor alle inwoners.

Het is van belang te benadrukken dat we pleiten voor een benadering waarbij elk vakantiepark individueel wordt beoordeeld en voor elk park een specifiek plan wordt opgesteld. Elk park heeft zijn eigen unieke kenmerken en uitdagingen, en maatwerk is van essentieel belang om de meest geschikte oplossingen te vinden.

Daarnaast dringen we erop aan om de uitvoering van deze plannen voortvarend voort te zetten. Dit is van groot belang om duidelijkheid te verschaffen aan onze inwoners en om snel te kunnen reageren op de urgente behoeften van onze gemeenschap.

Dit voorstel is niet alleen in lijn met onze liberale waarden van individuele keuzevrijheid, maar biedt ook praktische oplossingen voor enkele van de meest dringende problemen waarmee onze gemeenschap momenteel wordt geconfronteerd.

Namens de VVD Hoogeveen, Rick Tobbe