Raadsavond 6 juli 2023

6 juli 2023, Hoogeveen Dit was de laatste raadsavond voor het zomerreces en de agenda was goed gevuld. De avond werd geopend door Burgemeester Karel Loohuis en al snel gingen we door naar agenda punt 2.3: het debat over LAS en LUA. Dit staat voor Lokale Adaptiestrategie en Lokale Uitvoeringsagenda, deze zijn opgesteld door de gemeente Hoogeveen om toe te werken naar en klimaatbestendige gemeente in 2050 waarin we voorbereid zijn op extremer weer en inwoners een veilige omgeving kunnen blijven bieden.


In het debat voerde Ronald Klok het debat voor de VVD en gaf aan dat het klimaat veranderd en dus ook dat de strategie van de gemeente hierop aangepast moet worden. In de stukken over LAS en LUA is te lezen dat er 3 miljoen extra nodig is om Hoogeveen klimaatbestendig te maken in 2050. Uiteraard zijn wij als VVD kritisch op extra uitgaven en willen concreter weten waar dit geld aan besteed wordt. Daarom hebben wij ook gevraagd om meer duidelijkheid te geven over de extra investeringen en waar deze naar toe gaan.


Na het debat gingen we door naar het besluitvormende gedeelte van de raadsvergadering en als eerste stond raadvoorstel voor vaststelling van Krakeel 40 in Noordscheschut op de agenda. Hier wordt de zogenoemde rood voor rood regeling toegepast en hierdoor komt er een extra woning in ruil voor voormalige agrarische bebouwing. De raad stemde hier unaniem mee in.

Daarna stond het raadsvoorstel voor de regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe op het programma, voor deze samenwerking betaald de gemeente Hoogeveen een jaarlijkse bijdrage van bijna €500.000,-. Binnen de regiodeal bundelen we de krachten met alle andere deelnemers en focussen we ons op: Zorg en Welzijn, Economische structuurversterking en een aantrekkelijke regio. Een resultaat uit de vorige periode is bijvoorbeeld de IT-Hub. Het raadvoorstel werd in stemming gebracht en met 27 voor en 2 tegen aangenomen.
Vervolgens werd de beleidsnota Schuldhulpverlening in stemming gebracht, deze nota werd aangenomen. In het derde kwartaal van dit jaar zal er op basis van deze nota een uitvoeringsbeleid gepresenteerd worden aan de raad en zal het college hierover in gesprek gaan met de raad.
Daarna werd de jaarrekening van 2022 in stemming gebracht, dit jaar heeft de gemeente Hoogeveen afgesloten met een positief saldo van €26,9 miljoen, een mooie toevoeging voor de algemene reserves en zo krijgt de gemeente Hoogeveen steeds meer 'spek op de ribben'. Ook dit raadsvoorstel werd aangenomen.

Het was deze avond nog niet klaar met de cijfertjes, want de GemRap I 2023 werd in stemming gebracht, voor de eerste helft van 2023 is er een positief saldo van €5,969 miljoen ten opzichte van de begroting van 2023. Dit komt met name door de middelen die we ontvangen voor de opvang van Oekraïners. Ook de GemRap I werd aangenomen.

Als laatste stond de kadernota 2024-2027 op de agenda, hiervoor waren 8 amendementen en 4 moties ingediend. Het amendement m.b.t. het verduurzamen van de kleedkamers van de sportverenigingen waarin Wilco Kramer vanuit VVD grote rol in heeft gespeeld is aangenomen.

Het amendement van CDA om de OZB voor 2024 niet te indexeren heeft het niet gehaald. Ook de VVD was hier niet voor, omdat de financiële situatie het nu nog niet toe laat om de OZB niet te indexeren. We moeten eerste nog meer reserves opbouwen voor we aan de inkomsten kant gaan sleutelen. Daarnaast is OZB een vorm van structurele inkomsten en de overschotten die er nu zijn, zijn bijna allemaal incidentele gelden. Uiteraard staan wij voor lastenverlichting, maar vinden we het daar nu nog te vroeg voor en we zullen dit kritisch blijven volgen.

Hieronder kunt u de stukken van de vergadering zien en de vergadering bekijken: https://hoogeveen.raadsinformatie.nl/vergadering/1129333

Namens de VVD Hoogeveen,

Roy Strijker