Raadsavond 29 juni

Raadsavond 29 juni: Wederom een drukke agenda vanavond met veel besluiten over Gemeenschappelijke regelingen zoals onder andere RUD, STARK, GKB, Samenwerkingsorganisatie de Wolden Hoogeveen. Ook moest er nog een besluit genomen worden over deelname aan de strategische agenda Regio Zwolle.

Raadsavond 29 juni:

 

Wederom een drukke agenda vanavond met veel besluiten over Gemeenschappelijke regelingen zoals onder andere RUD, STARK, GKB, Samenwerkingsorganisatie de Wolden Hoogeveen. Ook moest er nog een besluit genomen worden over deelname aan de strategische agenda Regio Zwolle. Daarnaast stonden er 3 debatten op de agenda. Debat over bestemmingsplan BG Zuid, deelplan Krakeel 40, een debat over het aangaan van de Regiodeal Zuid- en Oost Drenthe 2024-2027. Laatste debat ging over de beleidsnota schuldhulpverlening. 

In debat over de gemeenschappelijke regelingen zijn wij, als VVD kritisch geweest op GKB, RUD en de SWO. Bij de SWO hebben wij onze zorgen geuit over de overschrijding aangaande inhuur. Een overschrijding van meer dan 100%. Echter praten we in deze gemeenschappelijke regeling over de begroting van komend jaar. Daarin is een post inhuur opgenomen van €4 mln. Een daling van mln. In onze ogen is dit een goed streefpunt, maar niet een realistisch streven. Wij blijven kritisch, maar gaan graag de uitdaging aan om op inhuur te bezuinigen.

GKB hebben wij met meerdere partijen een zienswijze ingediend over de financieringssystematiek. De GKB heeft weer geen sluitende begroting 2024 aan de raden aangeboden en vanuit Hoogeveen vinden wij dat dit moet veranderen. 

Debat Bestemmingsplan Krakeel: 

Het debat gaat over het mogelijk maken van een ruimte-voor-ruimte plan waarbij er een compensatiewoning wordt gerealiseerd ter vervanging van de agrarische schuren op het perceel Riegshoogtendijk 142 te Hollandscheveld. Het debat begon met 2 insprekers. Een voorstander en een tegenstander. Vanuit VVD kijken wij positief tegen het voorstel van het college aan. Met het plan wordt het voormalige agrarische bedrijf Riegshoogtendijk 142-142a te Hollandscheveld omgezet naar wonen. De huidige bedrijfswoning is eerder in 2015 al gesplitst (en vergund) in de twee woningen en ter compensatie van de te slopen bedrijfsbebouwing wordt er een extra woning gerealiseerd onder de zgn. ruimte-voorruimte regeling. 

 

Debat Regiodeal Zuid- en Oost Drenthe 2024-2027

Met het aangaan van de regiodeal wil de gemeente Hoogeveen de brede welvaart in regionaal verband stimuleren en onze inwoners en ondernemers verder helpen. De regiodeal geeft invulling aan realisatie van ons gemeentelijke beleid. De regiodeal geeft een financiële impuls aan de regio. Eigenlijk komt het erop neer dat de regiodeal onze gemeente een vrijkaart geeft om te investeren met geld uit het rijk in ons beleid. Vanuit gemeente bepalen wij waar de gelden aan besteden. Hierin staat brede welvaart bovenaan! Vanuit VVD steunen wij dit. Hoogeveen heeft een hoge ambitie en met aansluiting bij regiodeal kunnen wij vorm geven aan deze ambities. 

Debat Schuldhulpverlening

Debat Schuldhulpverlening, gevoerd door Roy Strijker, ging over de beleidsnota schuldhulpverlening 2023-2027. Er ligt een mooie beleidsnota voor ons. In schriftelijke vragen van het cda kwam naar voren dat men de kaders niet duidelijk zag, maar volgens ons (en gelukkig ook volgens het college zelf) staan deze wel degelijk in de notitie: 

1.     Inzetten op preventie 

2.     Doorontwikkelen van de vroegsignalering  

3.     Inrichten laagdrempelige en gecentreerde toegang

4.     Versterken van de samenwerking  

5.     Meer nadruk op nazorg

Deze 5 punten geven aan waar de focus ligt en vormen daarmee het kader voor de uitvoering.

Het uitvoeringsplan is nog in de maak. De verwachting is dat deze in Q3 gepresenteerd zal worden en wij hopen dat daarin onder ander naar voren zal komen hoe er met de steeds groter groeiende groep mensen met midden- en hogere inkomens omgegaan zal worden, want zij raken steeds vaker in de problemen. Verborgen armoede is een stijgend probleem en we zien graag welke preventie dan wel vroeg signalering hier op ingezet gaat worden.

Het is goed om te lezen dat er zorg is voor ondernemers en zzp-ers. Tegenwoordig een vereiste vanuit de overheid, maar  Het inkopen van externe kennis voor deze doelgroep lijkt ons geen overbodige luxe, we zien graag in het uitvoeringsplan terug op welke manier hier vorm aan wordt gegeven.

VVD is blij met het inrichten van laagdrempelige en gecentreerde toegang. We denken dat in voorgaande jaren het voortraject een belangrijke rol heeft gespeeld en steeds belangrijker gaat worden. Mooi dat het belang hiervan in deze nota terugkomt.

We maken ons zorgen om de grote groep huishoudens die in risico groep 8, 9 en 10 vallen. Gelukkig lijkt het percentage huishoudens met problematische schulden laag. Wij zeggen “lijkt” want uit de nota blijkt dat er geen of weinig zicht is op de daadwerkelijke omvang, om allerlei redenen: het proactieve hulpaanbod vanuit de vroeg signalering kan een dempende werking hebben op het aantal hulpvragen, het grote ondersteuningsaanbod van vrijwilligersorganisaties in Hoogeveen kan ook voorkomen dat schulden problematisch worden. 

We begrijpen dat de aantallen hoog risico huishoudens zoals genoemd in de nota niet betekenen dat deze ook daadwerkelijk in de problemen komen, maar we zijn wel benieuwd of deze risicogroep dalende is en welke stappen de gemeente gaat ondernemen of al onderneemt om dit percentage verder te laten dalen. 

Op 6 juli gaat de raad besluiten over deze debatten. 

Namens de fractie;

 

Wilco Kramer