Verantwoordingsdag 28 juni 2023

Het was zover, de verantwoordingsdag; het moment om terug te kijken, maar van daaruit ook vooruit te kijken. Geen besluiten deze keer, enkel de duidingen van alle partijen, gevolgd door debat. Onderstaande is de bijdrage van Wilco Kramer:

“Vandaag legt het huidige college verantwoording af over het beleid in 2022. Een beleid, waarin te zien is dat er actie  genomen op het financiële huishoudboekje van de gemeente Hoogeveen. Een duidelijk beleid die strak blijft zitten op de budgetten. Vanuit de VVD verdient dat een groot compliment.

Verantwoording volgt uit meerdere verantwoordelijkheden die wij hier in deze zaal dragen, wij als fractie, als raad maar ook het college draagt een belangrijke verantwoordelijkheid. En met een veelheid aan fracties zien we ook een verscheidenheid aan meningen over de vraag wanneer is iets goed gegaan, wat mag iets kosten en waar onze prioriteiten moeten liggen.

De jaarrekening sluit af met een positief resultaat van €27 mln.

Wat ons als fractie opvalt zijn de investeringen van 5 Mln. Dat is 32% van de begrote investeringen. Een deel van de investeringen worden doorgeschoven naar 2023. Vanuit VVD zijn wij benieuwd aan welke investeringen voorrang wordt gegeven!

VVD Hoogeveen hecht veel waarde aan een aantal speerpunten. Deze speerpunten zijn ook de leidraad geweest in het lezen van de jaarrekening.


1.      Financieel huishoudboekje: Voorzitter, vanuit VVD vinden we het belangrijk dat we ons financiële huishoudboekje goed in orde is. Kijkend naar de jaarrekening kunnen we wel zeggen dat dit het geval is. Toch blijven we dit in de gaten houden aangezien er nog steeds incidentele gelden in deze jaarrekening zitten wat kan zorgen voor een scheef beeld.

2.      Veiligheid: Veiligheid vinden wij vanuit de VVD een belangrijk goed. Wij zijn blij met de aanbesteding op cameratoezicht en zien dan ook graag de uitwerking in 2023 tegemoet. Waar wij ons zorgen over maken voorzitter is de toename in criminalteit en vooral zorgen om toename in huiselijk geweld. Graag horen wij hoe college hier tegenaan kijkt en wat de stappen zijn om dit concreet aan te pakken. Onder veiligheid verstaan wij ook de verkeersveiligheid. Hoewel er meer budget was, is vanwege de hoge kostenprijzen het percentage achterstallig onderhoud (categorie C en D wegen) in 2022 nauwelijks afgenomen. Dit is zorgelijk en daarom vragen wij college om hier zichtbaar actie op te ondernemen.

3.      Bestuur: Voorzitter, VVD is al jaren kritisch op bestuurlijk SWO. We zijn nog steeds blij met wijziging van de governance van de SWO. We zijn benieuwd waar we nu staan met van eiland naar weiland. Wat gaat goed en wat kan er verbeterd worden?

 

4.      Werken aan werk: Voorzitter, positief zijn wij over de ontwikkelingen aangaande werken aan werk. Een daling van 5.9% bijstandsgerechtigden. Werk en opleiding zijn de beste remedie tegen armoede en schulden. Werk moet lonen en dat kan op verschillende manieren. Je moet niet op inkomen achteruitgaan als je van uitkering naar betaald werk gaat. Maar het belangrijkste, voorzitter, is dat je meedoet en meetelt via werk. We zagen een bezuiniging op het re-integratiebudget waardoor trajecten ter ondersteuning van inwoners werd beperkt. Mooi om te zien dat voor 2023 extra middelen zijn vastgesteld. VVD juicht ook de Masterkans trajecten toe. Waarin ruim 50 jongeren terug zijn geleid naar een opleiding. Voorzitter, Hoogeveen zit in de bloei als het gaat om aantrekken van bedrijven, Hoogeveen leeft. Ook dit biedt perspectief voor de werkgelegenheid en dus indirect kansen om het verlies op sociaal domein terug te dringen. Goed om te horen dat de samenwerking tussen de ondernemers, onderwijs en gemeente zoveel verbeterd is.

5.      Laatste punt voorzitter gaat natuurlijk over bouwen. In onze bijdrage kadernota van vorige week zijn wij teleurgesteld over de voortgang van woningbouwprojecten. 111 nieuwe woningen is erg weinig, kan college hier een reactie op geven en wellicht ook een reactie geven hoe wel meer woningen gebouwd kunnen worden. Duurt niet lang of we worden ingehaald door Gemeente Meppel!Voorzitter, we zijn er nog niet als Gemeente en kijkend naar de toekomst liggen er nog grote uitdagingen in het verschiet. Uitdaging die goed zijn voor onze gemeente. Beetje bij beetje gaan we van pessimistisch begroten naar realistisch begroten, krijgen we weer vet op de botten. Dit met altijd in ons achterhoofd dat er niet meer uitgaat dan dat er binnenkomt. Ons financiële huishoudboekje dus. “

 

Bent u benieuwd naar de bijdrages van de overige partijen en naar hoe het debat verlopen is? Klik op de link https://hoogeveen.raadsinformatie.nl/vergadering/1116484

 

Namens VVD Hoogeveen,

Erica Blenkers