Raadsavond 22 juni 2023

Donderdag 22 juni hadden wij de raadsvergadering over de Kadernota 2024. De samenvatting van onze strategische beschouwing kunt u hieronder lezen:

In de Hoogeveense kaderbrief van 2024 valt te lezen dat de financiële stabiliteit terug is, dit zullen wij de komende jaren moeten koesteren. Hoofdstraat-Zuid wordt aangepakt, wat zorgt voor een meer bruisend en leefbaarder centrum. Er komt een nieuwe brandweerkazerne en we moeten blijven investeren in het verenigingsleven en woningbouw (o.a. transformatie van vitale vakantieparken). We maken ons zorgen over de stagnering bij Fage. Het is cruciaal om bedrijven aan te trekken voor groei en werkgelegenheid. Voor nu, maar zeker ook voor de toekomst. Wij zijn blij met de keuzes in de kaderbrief. Hoogeveen is mooi en wordt alleen maar mooier!

De hele bijdrage kunt u in dit filmpje zien: https://fb.watch/lJ0CgTupcd/

Op de raadsvergadering werden er verschillende moties en amendementen ingediend. Hierin nemen wij u kort mee in de belangrijkste amendementen inclusief onze reactie:

Amendement verduurzaming sport roept op om bij verschillende sportverenigingen investeringen voor verduurzaming naar voren te halen. Dit amendement dienen wij mede in. Op de lange termijn heeft het weinig tot geen invloed op de gemeentelijke begroting maar voor de clubs heeft het financieel wel een voordeel in de komende paar jaar.

Amendement fietspaden buitengebied roept heel concreet op voor de aanleg van twee fietspaden. Wij zullen tegen dit amendement stemmen omdat het college een duidelijke prioritering heeft gemaakt. Deze prioritering is een afweging waar door college en op gemeentelijk niveau is over nagedacht. Wij als raad gaan om de kaders, zeker bij de kadernota.

Amendement Parkeerautomaten moeten gebruiksvriendelijker zijn , zijn wij mede indiener van. In 2024 staat in de kadernota dat het onderhoudscontract wordt vernieuwd en dat de verwachting is om ook de parkeerautomaten te vernieuwen. Het amendement vervangt ‘verwachting’ door een meer dwingendere vorm. Oftewel, de parkeerautomaten moeten vernieuwd worden.

Amendement nieuwe uitgangspunten begroten en verantwoorden is een motie vanuit het CDA. Het CDA, samen met de SGP, roept om een geheel nieuwe systematiek voor de OZB- belasting. Het amendement roept op om, wanneer er een overschot is op de jaarrekening dit achteraf terug te geven aan de inwoners. Hoogeveen zal de eerste gemeente in Nederland zijn die dan met zo’n soort systematiek gaat werken.

Vanuit de VVD zullen wij altijd kritisch zijn op de OZB, maar voor ons gaat het te ver om met een heel andere systematiek te werken. Zeker om dit als eerste gemeente te doen. De administratieve rompslomp die hierbij komt kijken valt niet te overzien.

Motie lokale culturele basisinfrastructuur is een motie die gaat over het verkennen van een Hoogeveense (financiële) culturele basisinfrastructuur. Wij voelen sympathie voor deze motie omdat het culturele instanties meer duidelijkheid geeft over de lange termijn. Hierdoor zal het voor culturele organisaties makkelijker worden om een lange termijn visie te ontwikkelen.

Namens de fractie, 

Ronald Klok