Raadsavond 8 juni 2023

Het was een avond met een volle agenda. De agenda was als volgt opgedeeld: Het eerste gedeelte bestond uit een aantal stem ronden. Vijf stemmingen hebben plaatsgevonden over verschillende thema’s. Het tweede gedeelte bestond uit de debat ronde. Tien thema’s stonden op de agenda waar de raad deze avond over heeft gedebatteerd.

De stemmingsrondes

Verschillende thema’s kwamen naar voren gedurende de stemmingsrondes. Als eerste is gestemd over ontheffing woonplaatsebeginsel wethouders. Dit voorstel, dat inhoudelijk gaat over dat een aantal van onze wethouders ontheffing krijgen om buiten de woonplaats te mogen wonen is door de raad aangenomen met 93% voor en 7% tegen waarin wij als VVD voor hebben gestemd.

Het tweede punt was interessant. De raad neemt een besluit over het voorstel om de Verordening winkeltijden Hoogeveen 2023 vast te stellen, onder intrekking van de Verordening winkeltijden Hoogeveen 2013. De nieuwe verordening winkeltijdenwet is voor de raad aangenomen met 68% voor en 32% tegen waarin wij als VVD voor hebben gestemd.

Opmerkelijk onderdeel van de winkeltijd verordening is dat het CDA samen met de ChristenUnie een amendement heeft ingediend dat als volgt luid; “Het belangrijk is om in ieder geval eerste Kerstdag en eerste Paasdag te vieren en de gemeente en haar inwoners deze momenten van rust en bezinning te bieden door de winkels te sluiten. Deze bovengenoemde feestdagen wordt door veel mensen beleefd en gevierd”. Wij vinden het jammer dat dit amendement door de raad is aangenomen met 16 voor en 15 tegen. Wij als VVD vinden dat elk individu zelf moet kunnen bepalen waar en wanneer je wil en kan ondernemen. Dit moeten we niet opleggen doormiddel van regels die worden opgelegd door de overheid. Meer informatie kunt u hier vinden: https://hoogeveen.raadsinformatie.nl/vergadering/1044540

Verdere stemmingen gingen over het vaststellen van de besluitenlijst, het bestemmingsplan Zuid, deelplan Sloodstraat en bestemmingsplan Krakeel/Wolfsbos, deelplan Korhoelaan. Deze stemmingsronden zijn unaniem aangenomen door de raad.

Debat ronde

Zoals eerder vermeld stonden een tiental debatten op de planning. De debatten gingen over Gemeenschappelijke Regelingen (GR). Een aantal thema’s zoals STARK, GKB, Recreatieschap Drenthe, VRD, GGD, Publiek Vervoer, RUD, SWO en Strategische agenda Zwolle kwamen aan bod. Ik neem u mee in een aantal debatten waar door ons als VVD lokaal een aantal kritische vragen over zijn gesteld richting het College. Het debat werd geleid door Wilco Kramer en Ronald Klok.

RUD

Al enkele jaren heeft de VVD Hoogeveen een kritisch geluid laten horen als het gaat om het ziekteverzuim binnen de RUD. Dit jaar heeft het CDA een amendement ingediend over het hoge ziekteverzuim binnen het RUD. Wij dienen dit amendement mede in. Ronald geeft aan dat het moeilijk is om grip te krijgen op de Gemeenschappelijke Regelingen, dit wordt beaamd door de Raad. De conclusie voor deze GR is dat de visie van de RUD wazig is en het College samen met de Raad een zienswijze in wil dienen.

SWO

De VVD is van plan om een zienswijze in te dienen als het gaat om het aspect inhuur. Hier zien wij dat vorig jaar een overschrijding van meer als 100% heeft plaatsgevonden ten opzichte van de begroting. 4 miljoen was begroot, dit is uiteindelijk 8.7 miljoen geworden. In de nieuwe begroting staat weer 4 miljoen. Wij vragen ons af hoe realistisch deze begroting is. Zeker als het gaat om de een arbeidsmarkt die overspannen is en de huidige capaciteit die we hebben. Wethouder Derk Reneman geeft aan dat de begrootte 4 miljoen realistisch is en is opgesteld. We willen als fractie een aantal technische vragen stellen over het feit waar de 8.7 miljoen aan is uitgegeven.

Strategische agenda Zwolle

Strategische agenda regio Zwolle is een initiatief vanuit de gemeenten om de bereikbaarheid, leefbaarheid en werkgelegenheid in de regio te waarborgen. Wilco Kramer is als enige vanuit de Raad in Hoogeveen aangesloten bij de klankboordgroep vanuit dit thema. Als VVD vinden we het belangrijk dat dergelijke initiatieven bestaan. Wel willen we als gemeente meer grip op onze rol in de uitvoering. Het college geeft aan Wilco hier meer ondersteuning in te willen geven. Hieronder is een afbeelding toegevoegd van de gemeenten die zijn aangesloten bij dit initiatief.

Namens de fractie VVD Hoogeveen, Rick Tobbe