Raadsavond 20 april 2023

Afgelopen donderdag was het weer zo ver: de raadsvergadering! Tijd voor een kort verslag.

De volgende zaken stonden voor besluitvorming op de agenda:

Vaststelling deelplan Zuid; Anjerstraat

Er is akkoord gegeven om het huidige bestemmingsplan te wijzigen, zodat er begonnen kan worden met de bouw van woningen op het terrein van de voormalige basisschool “De Anjelier” (later een dependance van “De Sprong”). Hoewel de VVD het jammer vindt dat er in de communicatie en informatievoorziening fouten zijn gemaakt, is het wel nodig dat het bestemmingsplan aangepast wordt. Zo komt er ruimte voor nieuwbouw, waardoor er meer doorstroom mogelijk is op de woningmarkt.

Bestemmingsplan Krakeel/Wolfsbos, consolidatieversie

Dit betrof het voorbereiden op de toekomstige inwerkingtreding van de Omgevingswet en zorgen voor digitale leesbaarheid van de bestemmingsplannen. Hier heeft de VVD mee ingestemd.

Beleidskader Participatie Drentse Zonneroute A37

Hiermee wil de gemeente de inwoners de kans geven mee te profiteren van de Drentse Zonneroute. Dit is eerder in debat geweest (zie verslag vorige raadsvergadering) en hier hebben we mee ingestemd.

Daarnaast stonden er twee debatten gepland.

Het eerste debat werd gevoerd door Erica Blenkers en betrof het raadsvoorstel voor een nieuw vlaggenprotocol. Aangezien er momenteel geen officieel vlaggenprotocol is en er nog wel eens discussie is over welke vlag wel op het raadhuis mag hangen en welke niet, is er een vlaggenprotocol in het leven geroepen. Dit raadsbesluit roept op om de standaard vlaggen te voeren op het torentje, en op speciale data de regenboogvlag, de veteranenvlag en de vlag voor de rechten van de mens te hijsen. Overige vlaggen (bijvoorbeeld bij evenementen) kunnen gehesen worden op de vlaggenmasten voor het raadhuis. Er ontstond enige discussie over de regenboogvlag, want niet iedere partij staat achter deze kleurrijke vlag. Wij als VVD Hoogeveen betreuren het dat de vlag steeds vaker ingezet wordt als discussiepunt welke in onze ogen leidt tot verdere polarisatie in onze samenleving.

Onze fractie van de VVD staat voor inclusie, vindt dat iedereen mag zijn wie hij/zij/die is, ongeacht achtergrond, religie en/of geaardheid. Hoewel wij als VVD graag hadden gewild dat het daarom juist helemaal niet meer nodig zou zijn om deze vlag te hijsen, staan we wel achter het besluit om de vlag op te nemen in het protocol. We zien het geweld en intimidatie tegen de LHBTIQ+ gemeenschap toenemen en deze vlag is een teken van steun en acceptatie.

 Gemeente Hoogeveen verwijdert omgekeerde vlaggen - Hoogeveensche Courant

Verder werd er door Erica een oproep gedaan aan de inwoners van de gemeente Hoogeveen om tijdens de vieringen van 4&5 mei de Nederlandse vlag op de juiste manier te hijsen. Aangezien een aantal vlaggen binnen de gemeente nog steeds ondersteboven hangen, spreekt onze fractie de hoop uit dat deze vlaggen weer op de normale manier komen te hangen als teken van respect voor ons land en onze geschiedenis, maar ook als een teken van respect voor de slachtoffers van oorlog en onderdrukking.

Over drie weken komt het vlaggenprotocol op de agenda te staan bij besluiten.

Het tweede debat betrof de “notitie financiële kengetallen Hoogeveen voor de kadernota 2024” en werd gevoerd door Wilco Kramer.

Het debat over deze kengetallen ging over de signaleringswaarden die terug gaan komen in de kadernota. De kengetallen zijn signaleringswaarden die aangeven wat de gevolgen zijn van (financiële) beslissingen. De raad heeft hiermee meer zicht en grip op de financiële ontwikkelingen. Vanuit de VVD vinden wij dit belangrijk; we willen dat het huishoudboekje van de gemeente klopt. In het debat heeft Wilco aangegeven dat we kritisch zijn op de belastingcapaciteit. Het college wil de belastingcapaciteit verhogen naar 100%, terwijl we nu op 89% zitten. De vraag is of we een gemeente moeten en willen zijn waar de inwoners worden opgezadeld met extra belasting. De VVD is voornemens een motie in te dienen waarbij we gaan aangeven dat we de percentages belastingcapaciteit naar beneden willen hebben.  

Benieuwd naar hoe de vergadering precies verliep en wat er allemaal gezegd is? Dan kunt u de vergadering terugkijken op https://hoogeveen.raadsinformatie.nl/vergadering/1044537

 

Namens de fractie,

 

Erica Blenkers