Raadsavond 23 maart 2023

De raadsavond van 23-3-2023 had een volle agenda en begon met mondelinge vragen vanuit CDA en SGP over Jeugdhulpregio Drenthe (mogelijke Gemeenschappelijke Regeling). CDA en SGP hebben hun zorgen geuit over het mogelijk oprichten van een nieuwe GR mbt Jeugdhulp. Wethouder Westendorp gaf aan het geplande overleg hierover, met name over de samenwerking gaat op gebied van Jeugdhulp tussen buurtgemeenten. Het is nog niet aan de orde om een GR op te richten. Wordt het verplicht vanuit Rijksoverheid om hier een GR voor op te richten dan zal dit uiteraard wel gebeuren, maar vooralsnog is hier geen sprake van.

Vervolgens werden er ook vragen gesteld over: Vrijstelling grafrechten oud KNIL-militairen. Grafrechten (en de kosten daarvan) is een zeer gevoelig politiek onderwerp in de Hoogeveense samenleving. Het college heeft in een brief met de raad gedeeld dat zij vrijstelling van de grafrechten gaat verlenen aan de eerste generatie KNIL-militairen en hun partners voor een periode van 30 jaar. 
In een reactie gaf de Burgemeester aan dat er veel gesproken is over hoe de Molukse gemeenschap binnen de gemeente Hoogeveen erkenning kan krijgen voor wat er 72 jaar geleden gebeurd is. Dit wordt gezien als eerbetoon aan de gemeenschap en daarom heeft het college ervoor gekozen om de vrijstelling te verlenen. 
Los van het CDA en SGP, die de vragen stelden, waren alle partijen zeer verbaasd over het stellen van deze vragen en vonden het een pijnlijk moment. 

Na de mondelinge vragen werd overgegaan op de besluiten, als eerste werd de besparing SWW van €266.000,- per jaar in stemming gebracht. Het voorstel is unaniem aangenomen door de raad. 

Daarna werd er gestemd over een toevoeging van een lid voor artikel 10 van de verordening Jeugdhulp Hoogeveen 2022, namelijk dat de PGB-tarieven voor formele zorg jaarlijks geïndexeerd worden met het OVA-percentage. Ook dit voorstel werd unaniem aangenomen.

Ook werden het wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling Samenweringsorganisatie De Wolden Hoogeveen en de besluitenlijst van 9 maart aangenomen. 

Na een korte schorsing volgde de debatronde met als eerste onderwerp: Stichting Scala. Het college wil de subsidie van Scala per 1-4-2023 stoppen. Middelen die al begroot zijn zullen in culturele opvolger(s) gestopt worden.
Na een inspraak van een vertegenwoordiger van alle docenten en van een inwoner begon het debat. 
In de eerste termijn werd aangegeven de meeste partijen het met het raadsvoorstel eens zijn en dat het jammer is dat Scala stopt.
Tijdens het debat ging het voornamelijk over de bestemming van het geld wat gereserveerd is voor Scala wat nu niet wordt uitgegeven. Wethouder Tuit gaf als toelichting dat de €70.000,- die gereserveerd is geoormerkt blijft aan cultuur en niet zomaar uitgegeven zal worden. 
Daarnaast werd het besluit, wat over 2 weken gepland stond, naar voren gehaald naar deze avond en werd het raadvoorstel unaniem aangenomen. 

Daarna kwam de Woon(zorg)visie 2023-2026 aan bod. Ruim 250 pagina’s aan informatie is hierover beschikbaar gesteld en daarnaast heeft de VVD meerdere malen contact gehad met wethouders en ambtenaren over dit onderwerp. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 1 jaar geleden was een van onze slogans: Bouwen, bouwen, bouwen. Daarom hebben wij hier veel tijd en energie in gestoken. In grote lijnen stemt de visie ons positief, aandachtspunten zijn volgens ons: capaciteit van de ambtenaren bij de gemeente en daarnaast de kaders niet zo strak te stellen als ze nu staan (bijvoorbeeld minimaal 30% sociale huur). Dit kan vertragend werken en voor extra bureaucratie zorgen. Wij als VVD Hoogeveen zijn voor meer vrijheid om invulling te geven aan het soort woningen dat gebouwd wordt. Hiervoor hebben wij ook een amendement ingediend. 
Tijdens het debat werd het amendement ingediend en er is al steun van het CDA en SGP. Daarnaast gaf Gemeentebelangen aan het in overweging te nemen. Als Gemeentebelangen meegaat zal het amendement het gaan halen over 2 weken. GroenLinks en D66 hebben aangegeven het amendement te overwegen en te bespreken in de fractie.  

Hierna was de Nota Grondbeleid 2023-2027 onderwerp van debat. Wilco voerde namens de VVD-fractie het debat. De strekking van de nota is dat de gemeente Hoogeveen niet actief gaat participeren en aankopen, maar meer een faciliterende houding aanneemt. De gemeente faciliteert dus als ‘de markt’ er niet uitkomt. Er wordt dus niet meer actief geacteerd op de grondmarkt door de gemeente Hoogeveen. Dit zorgt voor aanmerkelijk lagere risico’s wat gewenst is voor de gemeente Hoogeveen. 

Het was een lange raadsavond, want om 00:15 viel de hamer en werd de vergadering afgesloten. 

Via deze link kunt u de raadsavond terugkijken: https://hoogeveen.raadsinformatie.nl/vergadering/1044535


Namens de VVD Hoogeveen, Roy Strijker