Raadsavond 9 maart 2023

Op de raadsavond van 9 maart 2023 stond op de agenda als besluitvorming herinrichting sportpark Elim en bestemmingsplan parapluherziening geluidscontour DOC Buitenvaart. Als debat stond op de agenda het beleidskader participatie Drentse Zonneroute A37 en de invulling besparing SWW. Ook kwamen deze avond 2 moties vreemd aan de orde van de dag. Een motie jeugd en politiek en de motie zichtbaarheid artikel 1 van de grondwet.

Besluitvorming

Het raadsvoorstel herinrichting sportpark Elim werd unaniem aangenomen door de raad. Vanwege het woningbouwprogramma Elim moet het bestaande sportpark Elim her ingericht worden. Vanuit VVD zijn wij voor woningbouw om ook vooral jongeren een kans te geven op de woningmarkt. Het raadsvoorstel is in goed overleg tussen gemeente en sportverenigingen SC Elim en Elko tot stand gekomen.

 

Bestemmingsplan parapluherziening geluidscontour gaat over een aangepaste geluidszone voor het industrieterrein Buitenvaart en het daar gevestigde bedrijf DOC Kaas. Vanwege de ontwikkelingen op industrieterrein Buitenvaart moet het bestemmingsplan planologisch-juridisch vastgelegd worden van de verruimde geluidszone.

Motie vreemd aan de orde van de dag

Jeugd en politiek. Hoe kunnen wij in Hoogeveen de stem van de jeugd laten horen. En is er verbinding tussen jeugd en politiek? Vanuit VVD Hoogeveen juichen we initiatieven toe als het gaat om verbinding tussen burger en overheid. Deze motie roept de raad op om een werkgroep te vormen die zich gaat bezighouden met het onderwerp ‘jeugd en politiek’en die een verbindende rol gaat spelen tussen de jeugd, het werkveld, college en gemeenteraad. We kunnen er heel veel over praten, maar deze motie roept op om er mee aan de slag te gaan. Doen wat nodig is!

 

Motie Grondwet:

De grondwet is het belangrijkste staatsdocument en hoogste nationale wet van Nederland. De Grondwet is de basis van onze democratie. Deze motie roept op om de nieuwe tekst van artikel 1 op een prominente plek binnen het raadhuis permanent te tonen. Vanuit VVD hebben wij deze motie gesteund. Wel willen we ervoor waken om altijd maar de nadruk te leggen op discriminatie. In onze ogen is iedereen gelijk ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook.

Debat Zonneroute A37

Voor ons ligt de beleidskader Participatie Drentse Zonneroute A37. Het Beleidskader Participatie Drentse Zonneroute A37 heeft als uitgangspunt het meedoen en meeprofiteren van de inwoners van Hoogeveen, Coevorden en Emmen aan en van de Drentse Zonneroute A37. Door dit in een beleidskader op te nemen en deze vast te stellen als gemeente, is het voor onze inwoners duidelijk wat de Drentse Zonneroute A37 voor hen kan betekenen en welke rol zij in het project kunnen spelen en voor de toekomstige ontwikkelaar van de Drentse Zonneroute A37 is duidelijk wat van hem verwacht wordt ten aanzien van participatie. Het beleidskader moet hiermee het project weer een stap dichterbij brengen. Vanuit de VVD Hoogeveen zijn wij nog kritisch op de Zonneroute. Wij zijn voor zon op dak en daarna zon op rijksgronden. Kritisch zijn wij op de mogelijkheden voor ondernemers om hun bedrijfspand te verduurzamen. Onze vraag is dan ook of er nog genoeg capaciteit overblijft op het net na aansluiting van de zonneroute. Dit blijven we goed in de gaten houden.

Het beleidskader gaat echter over participatie. Een minimum van 20% participatie, maar een streven naar 50% participatie. Ook vanuit VVD Hoogeveen vinden wij dat een zo groot mogelijk deel van de opbrengsten terug te laten vloeien naar de inwoners in onze gemeente. Toch roept dit beleidskader nog heel veel vragen op. Vragen die vooral gaan over de ruimte die wordt gegeven in de beleidskader, de onduidelijkheden die er nog zijn over de participatie. De raad heeft dan ook opgeroepen om eerst meer informatie te krijgen om vanuit daar een besluit te gaan nemen. Wordt vervolgd.

Debat invulling besparing SWW

Voor ons ligt een raadsvoorstel om de voorgenomen besparing op het professioneel welzijnswerk te realiseren. Het gaat om een besparing van €260.000 per jaar. Naast besparingen voorziet het Herontwerp Sociaal Domein ook in een aantal substantiële investeringen in het welzijnswerk. Er is sprake van een evenwichtig pakket aan besparingen en investeringen. We realiseren daarmee een verschuiving naar meer voorliggende voorzieningen die het gebruik van geïndiceerde maatwerkvoorzieningen op grond van de Wmo en de Jeugdwet beperken. Deze voorzieningen zijn aantoonbaar effectief. Onder de streep is er sprake van een versterking van de sociale basis (sociale verbanden, preventieve activiteiten en voorliggende voorzieningen). Versterken van de sociale basis is een centraal streven in het Herontwerp Sociaal Domein. Het raadsvoorstel heeft een groot maatschappelijk draagvlak. Zowel de gemeente als het SWW kunnen zich hier volledig in vinden. Daarnaast adviseert het Adviesraad Sociaal Domein Hoogeveen niet om de voorgenomen besparingen niet door te voeren. Wel geeft Adviesraad aan om te monitoren wat de effecten zijn van de besparing en na te gaan denken over de continuïteit.

Vanuit VVD Hoogeveen zijn wij ook positief over het bereikte akkoord tussen de professionals. Wij hebben vertrouwen in de professionals om dit tot een succes te maken. Niet vooraf gaan denken in blokkades en mitsen en maren. 23 maart gaat de raad besluiten over dit raadsvoorstel. 

Vergadering Raadsavond 09-03-2023 Gemeente Hoogeveen (raadsinformatie.nl)

Namens de fractie VVD Hoogeveen, Wilco Kramer