Raadsavond 16 februari 2023

Een ietwat bewogen avond. Op het programma stond ondermeer het afscheid van Jutta van den Oord, fractievoorzitter SP. Na zo’n 9 jaar vond Jutta het tijd om afscheid te nemen van de gemeenteraad. In Harry Baalman heeft zij een goede opvolger voor haar zetel gevonden. Na het afzwaaien van Jutta, werd hij unaniem toegelaten als lid van de gemeenteraad. Wij wensen heb veel wijsheid toe in de komende periode. We gaan Jutta missen als boegbeeld van de SP, als bevlogen en enthousiast raadslid en bovenal als gewaardeerde collega.

Naast het afscheid en de beëdiging van de 2 SP raadsleden, stonden er nog een aantal andere zaken op het programma. SGP en CDA opperden het agendapunt mbt een te nemen besluit over een wijziging in de verordening van de WMO van de agenda af te halen, zodat deze in een volgende vergadering als debat terug zou kunnen komen. Na enige beraadslaging en verklaring van de wethouder, bleek dat een debat over dit onderwerp niet nodig zou zijn. Het betrof het bekrachtigen van een eerder genomen besluit middels een hamerstuk. Het (opnieuw) in debat brengen van dit stuk zou geen toegevoegde waarde hebben. Hierop besloot het CDA een amendement in te dienen, welke het niet heeft gehaald.

Verder stond een wijziging van artikel 38c Carbid in de APV 2007 op ons te wachten. Deze wijziging betrof oa  het instellen van een meldplicht, , waar een aantal partijen – waaronder de VVD – het niet mee eens waren. De VVD heeft in samenwerking met het CDA, GemeenteBelangen en FvD een motie ingediend om de meldplicht een halt toe te roepen, welke aangenomen is. Een motie van SP, SGP en GroenLinks mbt het uitbreiden van de afstand tussen carbid schieten en huizen etc, heeft het niet gehaald. Volgens ons zeer begrijpelijk dat deze het niet gehaald heeft; met het wijzigen van de afstanden is de traditie van het carbid schieten geen lang leven beschoren omdat er dan vrijwel geen plek overblijft om het daadwerkelijk af te schieten.

Bent u benieuwd naar ons amendement, dan kunt u dit vinden op onze website www.hoogeveen.vvd.nl onder het kopje “VVD moties en amendementen”.

Er kwamen 3 moties Vreemd aan de Orde van de Dag voorbij.

De eerste motie ging over het behoudt van de Hertenkamp en binnen onze gemeente. Deze motie is ingediend door CDA, VVD, SGP en GB. Met 18 stemmen voor is deze motie aangenomen. U kunt ook deze motie terug vinden op onze website.

De tweede motie betrof Energie Subsidie en is opgesteld en ingediend door ons fractielid Wilco Kramer. Mede indieners zijn SP, D66 en PvdA. De strekking van deze motie was het aansporen van het college om via diverse media en per post inwoners en ondernemers van de gemeente Hoogeveen te informeren over de diverse subsidies die aangevraagd kunnen worden om de energielasten te kunnen verlagen. Ook deze motie is aangenomen met 27 stemmen voor en ook deze motie kunt u terug vinden op onze website.

De derde motie deed nogal wat stof opwaaien. Deze motie, ingediend door Forum voor Democratie, richtte zich op het Regenboog Stembus akkoord, welke voorafgaand aan de afgelopen raadsverkiezingen is ondertekend door een zestal partijen, waaronder de VVD, in Hoogeveen. Dit akkoord richt zich op inclusiviteit binnen onze  samenleving en het accepteren en respecteren van mensen zoals ze zijn en dan met name de LHBTI+ gemeenschap. Het draait om bevordering van acceptatie en respect binnen onderwijs, werk, overheid en in de openbare ruimte. De FvD greep dit akkoord aan om de aanpak van gender identiteit te bespreken en dan vooral het verspreiden van deze (in hun ogen) ideologie op (basis-)scholen. Dit ging helaas gepaard met de nodige stereotiepen en aannames en had in de verste verte niets meer te maken met het stembus akkoord. Daar de gemeenteraad en het college geen invloed kunnen en mogen uitoefenen op de inhoud van lesmateriaal op scholen, heeft het college deze motie ontraden. Tevens is gender identiteit en het al dan niet erkennen of ontkennen hiervan  geen onderwerp voor de raad, maar voor gespreksgroepen, scholen,  hoge scholen en universiteiten en eventueel de landelijke politiek.

De VVD heeft er voor gekozen tegen deze motie te stemmen. Met 23 stemmen tegen heeft deze motie het niet gehaald.

De VVD staat voor vrijheid van het individu, voor de vrijheid om te zijn wie je wilt zijn en de keuze om dit te doen op een manier die bij je past. Wij sluiten mensen niet uit op basis van ras, geloof, geslacht of gender. En nemen met klem afstand van deze motie. Wij staan wel open voor een dialoog op een respectvolle wijze. Mocht u vragen hebben nav deze motie en onze standpunten, dan kunt u contact opnemen met Erica Blenkers.

De avond werd afgesloten met een debat over het sportpark Elim en de nieuwbouwwijk die daar zal verrijzen. Uit alles blijkt dat de procedures mbt het verplaatsen van het sportpark in goed overleg zijn doorlopen, en dat men reikhalzend uitkijkt naar nieuwe woningen en mooi aangelegde sportvelden.

Wilt u de raadsavond op uw gemak bekijken, dan verwijzen wij u graag naar de website van de gemeente Hoogeveen:

https://hoogeveen.raadsinformatie.nl/vergadering/1044498

Namens de VVD Hoogeveen, 

Erica Blenkers