Raadsavond 19 januari 2023

De raadsavond startte met 2 mooie nieuwtjes, namelijk raadslid Schonewille is met zwangerschapsverlof en inmiddels is haar zoon geboren. Daarnaast was Koen Meesteres jarig en is er voor hem gezongen. Allebei, ook namens de VVD, van harte gefeliciteerd.

De avond vervolgde met een amendement over huisvesting van arbeidsmigranten van de SGP en SP. Hierbij ging het om het uitgangspunt dat arbeidsmigranten die in Hoogeveen wonen ook uitsluitend bij Hoogeveense bedrijven werken en dat hier alleen bij uitzondering van geweken kan worden. Het amendement werd door de het college ontraden, wij als VVD waren tegen en het amendement is uiteindelijk ingetrokken door de indiende partijen. 

Het tweede amendement wat werd behandeld ging ook over de huisvesting van arbeidsmigranten. In dit beleid staat een kaart met daarop gebieden waarop mogelijk bospercelen zouden kunnen komen. Dit betrof een groot gebied en hierdoor huisvesting op veel plekken niet mogelijk. Door dit amendement wordt er meer mogelijk gemaakt in deze gebieden voor huisvesting van arbeidsmigranten. Het werd ingediend door CDA, PvdA, CU, SGP en VVD. Het amendement werd aangenomen met 24 stemmen voor en 4 tegen. 

Uiteindelijk werd er gestemd over het gehele stuk m.b.t. beleid huisvesting van arbeidsmigranten en dit werd aangenomen met 26 stemmen voor en 2 tegen. 

Daarna kreeg Ronald Klok het woord om de motie toe te lichten over het verzoek om door middel van een pilot te onderzoeken hoe huisvesting van arbeidsmigraten op locatie waar de arbeid verricht wordt. 
Wethouder Zwiers heeft de motie ontraden, maar heeft wel toegezegd dat er monitoring zal plaatsvinden op het zojuist vastgestelde beleid. Wanneer er dan vragen vanuit bedrijven komen om wel huisvesting op locatie mogelijk te maken dan zal dit meegenomen worden in het beleid. De motie is in stemming gebracht en is met 19 tegen en 9 voor helaas niet aangenomen. Het is jammer dat de raad en het college niet mee wilden gaan om dit met elkaar te onderzoeken in een pilot. Hopelijk monitort het college het beleid goed en worden eventuele signalen m.b.t. huisvesting op locatie van bedrijven gehoord wanneer deze er zijn. 

Daarna was motie vreemd aan de orde, namelijk: onderzoek naar mogelijke spoorverbinding tussen Hoogeveen en Emmen. Naast het onderzoek is er ook gevraagd om een krachtigere lobby in te zetten voor deze spoorverbinding. 
Het advies van het college was om deze motie aan te houden tot de volgende raad. Dit vanwege een grote investering voor een eventueel haalbaarheidsonderzoek. En daarnaast dat de volgordelijkheid normalerwijze anders zou zijn en haalbaarheidsonderzoek pas later in het proces gedaan wordt. 
Het voorstel van Wethouder Bisschop was dat het haalbaarheidsonderzoek vervangen werd door verkennend onderzoek. Dit werd overgenomen door de indiende partijen (waaronder de VVD) en vervolgens in stemming gebracht. De gewijzigde motie is uiteindelijk unaniem aangenomen door de raad.

Als laatste onderdeel was er een debatronde over de kadernota veiligheid, toezicht en handhaving 2022-2026. Vanuit de VVD voerde Wilco Kramer het debat hierover. Over het algemeen was het sentiment van de raad positief over deze kadernota. 
Er waren een aantal punten voor debat: 
  • Concreter maken van de ambities in het beleid
  • Prioriteiten van de handhaving in gemeente Hoogeveen
Met betrekking tot het eerste punt vinden wij dat het van belang is dat er concrete doelen gesteld gaan worden. Echter zoals de wethouder ook aangaf zal dit in de jaarplannen gebeuren die op basis van de kadernota zullen volgen. We zullen dit kritisch blijven om zo de veiligheid in de gemeente Hoogeveen te borgen. 
Na het debat werd de vergadering gesloten en zal de kadernota volgende raadsvergadering in stemming gebracht worden. 

Via de volgende link kan de raadsvergadering nog bekeken worden: https://hoogeveen.raadsinformatie.nl/vergadering/1044495

Namens de VVD Hoogeveen, Roy Strijker