Raadsavond 22 december 2022

De laatste raadsavond van 2022! Op de agende deze laatste raadsavond van 2022 stond Nota volksgezondheid, vaststellen riolering en waterprogramma, vaststellen bestemmingsplan BG Zuid Elim, vaststellen bestemmingsplan Krakeel, verklaring van geen bedenkingen Krakeel Noordscheschut en debat over beleid huisvesting arbeidsmigranten.

Nota volksgezondheid 2023 - 2027

 De nota “En ze leefden nog lang en gezond” beschrijft de ambities en de doelen van de gemeente Hoogeveen op het gebied van gezondheid. Dat betekent dat een gezonde leefstijl niet alleen een kwestie is van de keuze van het individu. Het is een maatschappelijke uitdaging. Vanuit meerdere partijen werd er een amendement ingediend om in de nota “Ziekenhuis Bethesda” toe te voegen. Als gemeente hebben we geen zeggenschap over de bedrijfsvoering of de geboden zorg- en dienstverlening vanuit Ziekenhuis Bethesda, wel vinden veel partijen dat Bethesda opgenomen moet worden in deze nota. Het is de taak van de gemeente om ons voortdurend te blijven lobbyen richting politiek Den Haag voor het behoud van kwalitatieve ziekenhuiszorg in Bethesda. Vanuit VVD hebben we ingestemd met dit amendement, maar wel met een kritisch noot om niet bij alle nota’s de namen van zorgaanbieders te benoemen. Dit amendement gaat over Bethesda, maar wij vinden dat dit amendement breder ingezet moet worden richting andere zorgaanbieders. Om Bethesda met naam te benoemen is in onze ogen niet gepast.

 

De nota volksgezondheid ziet er in onze ogen goed uit en is een goed startpunt voor het maken van goed beleid voor Hoogeveen. VVD Hoogeveen heeft daarom ook ingestemd met de Nota Volksgezondheid, samen met bijna alle partijen.

Riolering en water programma

De gemeenteraad heeft unaniem voor het raadsvoorstel omtrent riolering en waterprogramma besloten. Met het vaststellen voldoen we weer aan de wettelijke planverplichtingen en daarmee zet de gemeente de beleidslijn vanuit het huidige watertakenplan door. 


Vaststellen bestemmingsplan BG Zuid Elim, vaststellen bestemmingsplan Krakeel, verklaring van geen bedenkingen Krakeel Noordscheschut

De raad is ook unaniem akkoord gegaan met vaststellen van bestemmingsplan BG Zuid Elim, vaststellen bestemmingsplan Krakeel en de verklaring van geen bedenkingen voor Krakeel Noordscheschut.

Debat huisvesting arbeidsmigranten

Het debat ging over het goed regelen en faciliteren van de huisvesting voor arbeidsmigranten in de gemeente Hoogeveen. Het raadsvoorstel wat voor ligt draagt bij aan een goede en veilige huisvesting, geeft kaders voor de afweging van initiatieven ten behoeve van de huisvesting en dit beleid draagt bij aan gebalanceerde en meer gereguleerde woningmarkt en prettige woonomgeving voor iedereen. Veel partijen kunnen zich vinden in dit raadsvoorstel. Vanuit VVD hebben we complimenten gegeven naar de ambtenaren en college voor het solide document. Wel heeft de VVD 2 debatpunten aangebracht.  Debatpunt 1 ging over de bospercelen. Ongeveer 25% - 30% is ingekleurd met zoekgebieden voor nieuwe bospercelen. Samen met CDA hebben we hier in eerder stadium ook al technische vragen over gesteld. De kaarten met bospercelen zijn gebasseerd op de structuurvisie Hoogeveen opgesteld in 2004. Een hele andere tijd en dan met name gekeken naar arbeidshuisvesting. In de nieuwe visie, die gemaakt is in 2012, is zelfs de groei van de gemeente naar beneden aangepast, terwijl we in Hoogeveen nu echt een groei doormaken.

2e debatpunt vanuit VVD ging over huisvesting op locatie. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Wat wij vanuit VVD missen in dit document is de huisvesting op locatie bij of op industrieterreinen. Door middel van wederkerigheid kan dit voor beide groepen goed werken. Arbeidsmirgranten dichtbij werk bevordert veiligheid, korte reistijden en kwalitatief hoge mate van wonen door nieuwbouw. Meerdere partijen hebben hier hun bedenkingen bij, maar VVD is er van overtuigd, ook vanuit praktijkvoorbeelden, dat dit gemeente Hoogeveen, de arbeidsmigranten en de industriële tak gaat helpen. Vanuit VVD gaan we nadenken over een passend amendement en gaan ervoor om andere partijen te laten inzien wat de voordelen zijn van huisvesting op locatie.

En dat was dan 2022. Een jaar waarin veel is gebeurd op politiek gebied. Verkiezingen in maart, nieuwe fractie en Roelof Bisschop als wethouder namens de VVD Hoogeveen. Vanuit VVD Hoogeveen wensen wij u fijne feestdagen en een voorspoedig 2023!

Vergadering Raadsavond 22-12-2022 Gemeente Hoogeveen (raadsinformatie.nl)

Namens de fractie VVD Hoogeveen, Wilco Kramer