Raadsavond 11 november 2022

Deze raadsvergadering stond in het teken van het vaststellen van de programmabegroting 2023 – 2026. Op de vorige raadsvergadering (donderdag 27 oktober) is er veel debat gevoerd over deze begroting en zijn er 7 amendementen en 13 moties besproken. In de tussenliggende tijd zijn er nog 3 moties en 1 amendement ingediend.

De vergadering begon met een moment stilte voor de onlangs overleden Henk de Vries (voormalig gemeentesecretaris van Hoogeveen). De burgemeester sprak mooie woorden over zijn periode in Hoogeveen en wenste de familie veel sterkte toe namens de raad en het college.

Na dit moment werd overgegaan tot de vergadering, in dit verslag zal ik alleen ingaan op de amendementen en moties die voor ons belangrijk zijn.

Het eerste amendement wat werd besproken was: ‘Visie op sportaccommodaties versnellen’. VVD Hoogeveen was mede-indiener en dit amendement is aangenomen met 30 stemmen voor en 1 tegen, hiermee wordt €30.000,- extra vrijgemaakt om onderzoek te versnellen voor (met name) sportaccommodaties in de buitendorpen.  

Amendement 8 ging over Hoofdstraat – Zuid, welke mede door de VVD opgesteld is. Dit amendement beoogt om de plannen die er lagen voor de renovatie voor Hoofdstraat-Zuid op korte termijn te onderzoeken en nog actueel zijn. De initiële investeringen waren geschrapt vanwege Schone Lei. Hopelijk kunnen we na het onderzoek snel de aan de slag met de renovatie van de Hoofdstraat-Zuid.
Het amendement is aangenomen met 27 stemmen voor en 4 stemmen tegen.

Als laatste onderdeel voor de stemming over de begroting 2023 -2026 kwam de motie met betrekking tot Hoofdstraat - Zuid aan de orde. Deze motie had als doel om het college met ondernemers in gesprek te laten gaan of de wensen nog steeds hetzelfde zijn. Daarnaast om uiterlijk in 2023 te onderzoeken wat de kosten zijn voor de plannen en of er nog cofinanciering mogelijk is en daarnaast of het onderzoek tijdig uitgevoerd kan worden, zodat het meegenomen kan worden in de integrale afweging op de investeringen in de kaderbrief 2024. Ook deze motie werd aangenomen met 27 voor en 4 stemmen tegen. Als VVD gaan we niet alleen toezien op het onderzoek maar ook op een zo snel mogelijke uitvoering van Hoofdstraat-Zuid.

Na alle amendementen en moties was het tijd om de gehele programmabegroting 2023 – 2026 in stemming te brengen. Elke partij mocht nog een korte toelichting geven en hieronder ziet u de bijdrage van fractievoorzitter Ronald Klok: https://fb.watch/gPrvV5Q2ee/

Wij feliciteren het college met dit mooie resultaat en kijken uit naar de toekomst, want Hoogeveen blijft goed, wordt beter.

Wilt u de raadvergadering nakijken dan kan dat via deze link:

https://hoogeveen.raadsinformatie.nl/vergadering/1043847

  

Namens de VVD Hoogeveen,

Roy Strijker