Raadsavond 6 oktober 2022

Op de agenda van de gemeenteraadsavond van 6 oktober 2022 stonden de volgende punten: • Herbenoeming burgemeester Karel Loohuis • Benoeming Dhr. Vermast als plaatsvervangend griffier • Benoeming van Dhr. Baalman top opvolgend raadslid van SP • Informerende ronde omtrent aanleg zonnepark Wilfred Stillweg in Hollandscheveld • Vaststelling Buitengebied, deelplan Nijstad, uitbreiding NAM locatie • Motie van o-beleid naar beleid • Motie lokaal maatregelenpakket bestrijding energie- en inflatiearmoede

Eerste punt op de agenda was de herbenoeming van Burgemeester Dhr. Loohuis voor een 3e termijn als Burgemeester voor de gemeente Hoogeveen. De raad heeft positief ingestemd met de herbenoeming voor de komende periode. Burgemeester Loohuis gaf wel aan dit niet voor de volledige termijn te gaan doen, maar tot er een nieuwe burgemeester is geselecteerd en gekozen. Zo bewaken we in Hoogeveen de bestuurlijke continuïteit. 

Na de benoemingen van Dhr. Vermast als plaatsvervangend griffier en Dhr. Baalman als opvolgend raadslid voor de SP was er een informerende ronde omtrent de aanleg van zonnepark Wilfred Stillweg in Hollandscheveld. Het college heeft een negatief advies uitgegeven over het aanleg van dit park. In het afwegingskader is namelijk opgenomen dat het realiseren van zonneparken buiten bebouwd gebied moet voldoen aan de voorwaarde dat het initiatief op draagvlak van de nabije omgeving kan rekenen en er aandacht is besteed aan de inbedding van een zonnepark in het landschap. Of daadwerkelijk sprake is van voldoende draagvlak is een totaalafweging die het college maakt na de periode van ter inzagelegging en de beoordeling van de zienswijzen bij de definitieve besluitvorming. Dat moment is nu gekomen. Op basis van een totaalafweging is de conclusie dat de aanvraag niet voldoet aan alle voorwaarden van het (eerste/oude) afwegingskader. De aanvraag voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden, maar voldoet niet aan de procesmatige voorwaarde draagvlak vanuit de directe omgeving. Daarbij is zwaarwegend dat de impact van dit zonnepark voor omwonenden gelet op de korte afstand van de omliggende woningen ingrijpend is en zijn er geen zwaarwegende argumenten om de Vangnetregeling uit het Afwegingskader toe te passen om de vergunning wel te verlenen.

Uitbreiding NAM locatie is met grote meerderheid aangenomen door de raad, zodat de bouw van waterstofopslag locatie doorgang kan vinden.

Als laatste kwamen er 2 -moties aan de orde. Vanuit VVD heeft Ronald Klok het initiatief genomen in de motie van 0-beleid naar beleid. Een motie die het college oproept om samen met politie, de raad, en deskundigen het oude beleid te herzien en deze te actualiseren. De motie die wij met SP, Gemeente Belangen, PvdA, D66 en GroenLinks hebben ingediend roept hiertoe op. De motie stelt dat een softdrugsbeleid in samenspraak met de politie bijdraagt aan een verbetering van de veiligheid. De motie is met een ruime meerderheid van 17 voor en 12 tegen aangenomen. 

De laatste motie lokaal maatregelenpakket bestrijding energie- en inflatiearmoede roept het college op om een lokaal maatregelenpakket in het leven te roepen. Een maatregelenpakket die aandacht besteedt aan de toenemende kosten voor energie en de inflatie en die ervoor moet zorgen dat de energietoeslag voorlopig beschikbaar wordt gesteldvoor inkomens tot 130% van het minimuminkomen. Een soort fonds in te richten waar inwoners met nauwelijks tot geen eigen vermogen een beroep op kunnen doen. Vanuit de VVD hebben wij deze motie niet mede-ingediend, omdat wij vinden dat ook de middeninkomens gesteund moeten worden. Middeninkomens zijn hard werkende inwoners die de bouwstenen vormen voor onze maatschappij. Deze motie roept met name op om de 130% inkomens te ondersteunen. Dit vinden wij ook belangrijk, maar wij maken ons ook sterk voor de middeninkomens. 

De komende weken gaan wij ons vanuit de VVD Hoogeveen richten op de begroting 2023-2026. Een mooi moment om te zien hoe we er als Gemeente Hoogeveen voor staan, wat goed gaat en wat wellicht moet verbeteren. 

Namens de VVD Hoogeveen,

Wilco Kramer