Bijdrage verantwoordingsdag 5 juli 2022

Vandaag legt het huidige nieuwe college verantwoording af over het beleid in 2021. Een beleid, uitgevoerd door het zakencollege, waarin te zien is dat er actie is genomen op het financiële wanbeleid van de jaren daarvoor. Een duidelijk beleid die strak blijft zitten op de budgetten. Vanuit de VVD verdient dat een groot compliment.

Verantwoording volgt uit meerdere verantwoordelijkheden die wij hier in deze zaal dragen, wij als fractie, als raad maar ook het college draagt een belangrijke verantwoordelijkheid. En met een veelheid aan fracties zien we ook een verscheidenheid aan meningen over de vraag wanneer is iets goed gegaan, wat mag iets kosten en waar onze prioriteiten moeten liggen. 

De jaarrekening sluit af met een positief resultaat van €12,1 mln. Dat klinkt als muziek in de oren, maar toch willen we vanuit de VVD hier een winstwaarschuwing op geven. We zien in deze jaarrekening veel meevallers en in mindere mate tegenvallers. Dit zelfde geldt natuurlijk voor de incidentele gelden waardoor we op een positief saldo uitkomen. Als we de meevallers weglaten zijn wij dan als gemeente nog steeds op de goede ingeslagen weg? De incidentele gelden zorgen er niet voor dat we als gemeente een structurele sluitende begroting krijgen.

Voorzitter al jaren zijn wij als VVD kritisch op de kostenontwikkeling binnen de SWO. 2021 was financieel gezien een gunstig jaar. De VVD vraagt zich echter wel af of dit ook zo was geweest als de formatie in orde was geweest. Als de formatie namelijk in orde was geweest hadden we ook dit jaar weer een explosieve stijging van de kosten gehad. Vanuit de VVD zijn wij benieuwd wat de wijziging van de Governance Hoogeveen heeft opgeleverd en wat het ons eventueel nog meer gaat opleveren. Wellicht dat de wethouder hier al een kleine toelichting op wil geven. Toch willen we bij deze wel de complimenten uitdelen aan ons ambtelijk apparaat voor het harde werken wat zij in het afgelopen jaar hebben gedaan.

Positief is de VVD over de ontwikkeling aangaande het aantrekken van bedrijven. Hoogeveen leeft en meer en meer komen er uitbreidingen van lokale bedrijven als nieuwe nationale en Internationale bedrijven naar onze mooie gemeente. Dit biedt perspectief voor de werkgelegenheid en dus indirect kansen om verliezen op Sociaal Domein terug te dringen. Werk en opleiding zijn de beste remedie tegen armoede en schulden. Werk moet lonen en dat kan op verschillende manieren. Je moet niet op inkomen achteruit gaan als je van een uitkering naar betaald werk gaat, maar belangrijkste voorzitter is dat je meedoet en meetelt via werk.

Kijkend naar de grondexploitatie zijn wij als VVD wel benieuwd wat de vooruitzichten zijn op de verkoop van de overige beschikbare kavels en wat hiervan de gevolgen zijn voor de ontwikkeling. Vanuit de VVD zijn wij hier positief over gestemd en zien dit ook zeker met vertrouwen tegemoet.

We zijn er dus nog niet als Gemeente en kijkend naar de toekomst liggen er nog grote uitdagingen in het verschiet. Ook de komende jaren staat in het teken van een beleidsarme begroting met daarin de juiste keuzes. Vanuit de VVD willen we graag zien dat er meer grip komt op de baten en lasten. Er moet meer binnen komen dan eruit gaat.

Hoogeveen heeft een sterk gezamenlijk bestuur nodig waarin de gemeenteraad een belangrijk rol heeft. Samenwerken is hier 1 van en vanuit de VVD gaan we hier graag mee aan de slag.

Namens de VVD Hoogeveen,

Wilco Kramer