VVD Hoogeveen stelt vragen omtrent Pricoh, PO2022, Kwadraat

Woensdag 29 juni 2022 stond er wederom een artikel in de Hoogeveensche Courant over de abrupte sluiting van de Kwadraat afdeling binnen Pricoh. Deze keer komt het besluit vanuit samenwerkingsverband “PO2203” en zou dit gestoeld zijn op onder andere een gebrek aan de juiste locatie.

Kwadraat was tot voor kort een afdeling binnen basisschool “de Krullevaar”, welke is toegespitst op het onderwijzen en begeleiden van hoogbegaafde kinderen. Deze kinderen vallen tussen wal en schip binnen het reguliere basisonderwijs. Waar er voor kinderen met leerachterstanden en eventuele gedragsproblemen, voorkomend uit deze achterstanden, genoeg geregeld is in het kader van passend onderwijs, zijn er voor hoogbegaafde kinderen weinig middelen beschikbaar.

Net zoals kinderen met leerachterstanden en/of gedragsproblemen, heeft ook deze groep kinderen recht op de juiste begeleiding, zodat ook zij zich ten volle kunnen ontwikkelen op een positieve manier en daarmee de kennis en vaardigheden op kunnen doen om volwaardig mee te kunnen draaien in onze maatschappij.

Door het sluiten van de Kwadraat afdeling komen deze kinderen in de knel. Het treft niet alleen

kinderen uit de gemeente van Hoogeveen, maar ook kinderen uit overige delen van Drenthe. Dit bleek ook uit de diverse gesprekken die wij hebben gevoerd met ouders van de kinderen die gebruik maken van het Kwadraat-onderwijs. Zij voorzien dat kinderen thuis komen te zitten omdat het reguliere basisonderwijs niet over voldoende middelen beschikt om deze kinderen te ondersteunen. Voor een aantal ouders is de uitwijk naar Meppel of Assen niet te doen en komt dit ook niet ten goede aan het welzijn van de kinderen.

De eventuele oplossing vanuit “PO2203” om samen te gaan met RENN4 is geen oplossing, omdat binnen RENN4 wel kwaliteit gevestigd is voor kinderen met gedrags- en leerproblemen, verstandelijke beperkingen etc, maar er geen expertise aanwezig is om te werken met hoogbegaafde kinderen.

De gemeente streeft naar een “Kindvriendelijk Hoogeveen”, waarin kinderen en jongeren optimale

kansen krijgen gezond op te groeien, en zichzelf te ontwikkelen en hun talenten in te zetten. De VVD

Hoogeveen vindt het belangrijk dat ieder kind, ongeacht achtergrond en/of leerniveau dezelfde kansen krijgt als ieder ander. In februari 2021 hebben we al aan de bel getrokken bij voormalig wethouder Ten Kate en bij deze stellen we opnieuw de volgende vragen omtrent de afdeling Kwadraat;

1. Is de wethouder op de hoogte van het besluit van “PO2203” om de kwadraat-afdeling 6 weken voor aanvang van de zomervakantie per direct te sluiten?

2. Is de wethouder het eens met het feit dat dit een behoorlijke impact heeft op kinderen en ouders en dat dit kan leiden tot meer emotionele schade en een eventuele sociale maar ook educatieve achterstand bij deze groep kinderen?

3. Is de wethouder op de hoogte van de regionale functie die de kwadraad-afdeling heeft?

4. Is de wethouder van mening dat ieder kind recht heeft op passend onderwijs en dat deze vorm van onderwijs voor hoogbegaafde kinderen behouden moet blijven binnen de gemeente Hoogeveen?

5. Welke mogelijkheden heeft de wethouder om invloed uit te oefenen op het terugdraaien van dit besluit en daarmee de afdeling in stand te houden?

6. Is de wethouder bereid om in gesprek te gaan met de directie van Pricoh, met ouders van de Kwadraat-afdeling en met directeur ’t Hart van PO2203 om samen te kijken naar een oplossing ten behoeve van het behoud van deze afdeling? En om samen te kijken naar een geschikte locatie?

7. Is de wethouder bereid om de kwestie “ onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen” onder de aandacht te brengen in Den Haag, zodat er meer erkenning komt voor deze groep kinderen en er meer middelen ingezet kunnen worden om deze groep kinderen te ondersteunen?

Namens de fractie van de VVD,

Erica Blenkers