Raadsvergadering 16 juni 2022

Tijdens de raadsvergadering van 16 juni, is Roelof Bisschop geïnstalleerd als Wethouder van Hoogeveen. Voor ons als VVD een enorme mooie stap voorwaarts na toch een mindere uitslag van de verkiezingen.

Naast de installaties van de wethouders en nieuwe raadsleden is ook Roy Strijker als opvolgend raadslid benoemd. Voor VVD Hoogeveen een goede toevoeging op de fractie en wij kijken uit naar je eerste debat Roy!

Verder is er tijdens de raadsvergadering gesproken over bestemmingsplan Elim. De Plus supermarkt in Elim wil uitbreiden en tevens een uitbreiding mogelijk maken zodat er appartementen gebouwd kunnen worden. Vanuit de VVD steunen wij dit project en daarom hebben wij ook voor dit bestemmingsplan gestemd. Ook hebben wij ingestemd met de jaarrekening en begroting van de samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen. Wel met een stemverklaring dat we de SWO kritisch blijven volgen op zowel de verdeelpercentage tussen De Wolden en Hoogeveen als op bestuurlijk niveau binnen de SWO. Vanuit de VVD zien wij hier graag dat de rekenkamercommissie een onderzoek op gaat doen.

Ook zijn de jaarrekeningen en begrotingen van Stark, GKB, Recreatieschap, VRD, GGD, Publiek Vervoer en RUD aan bod gekomen. Ronald Klok heeft een amendement ingediend om verzuimpercentage voor RUD niet op 7% te begroten, maar op 6%. Met een ruime meerderheid is dit amendement aangenomen.

Afsluiter van de avond waren 3 moties vreemd aan de orde van de dag. Vanuit VVD heeft Wilco Kramer de motie verruiming van de winkeltijden ingediend. Ook deze motie is aangenomen met een ruime meerderheid. Zo blijft de tijdelijke verruiming winkeltijden tot 31-12-2022 van kracht en geeft dit het college de tijd om onderzoek te doen naar een structurele verruiming van deze winkeltijden.

Na de benoeming van de wethouders, raadsleden en opvolgende raadsleden stond op de agenda het duidingsgesprek waarin alle partijen hun zegje konden doen over het coalitieakkoord. Wat we gemerkt hebben is dat partijen kritisch zijn, dat partijen graag de doorrekening willen zien, vooral met betrekking op de vraag waarom 5 wethouders. Toch, op een uitzondering daar gelaten, zijn alle partijen positief en vol vertrouwen om samen met het nieuwe college, met de raad, met de gemeente, met de inwoners, met de ondernemers en organisaties te werken aan een nieuw Hoogeveen. Dit gaan wij, vanuit de Fractie van VVD, ook zeker doen!


Namens de VVD Hoogeveen

Wilco Kramer