Raadsavond 2 juni

Op deze raadsavond hadden we de volgende agendapunten;

- Benoeming leden werkgeverscommissie

- Vaststelling bestemmingsplan deelplan Nijstad recreatiestand

- Motie ‘geen liften NS-station’

- Vaststellen bestemmingsplan ‘Elim, deelplan Carstendijk 164 Elim’ (PLUS Elim)

- Bespreken ‘Jaarrekening 2021 en Begroting 2023 SWO’ 

- Bespreken Jaarrekeningen en begroting gemeenschappelijke regelingen

Benoeming leden werkgeverscommissie

Raadsleden H. Pullen-Muis, L. Otten en S. van der Meulen zijn benoemd tot lid van de werkgeverscommissie bij de SWO. Hierin heeft iedereen mee ingestemd. Wij wensen de drie leden veel succes en wijsheid. 

Vaststelling bestemmingsplan deelplan Nijstad recreatiestand

Het bestemmingsplan Nijstad-oost, bekend als Paviljoen Nijstad en het omliggende gebied is aangenomen door de raad. De stemming was 27 voor en 2 tegen.

Wij hebben voorgestemd maar gaven wel een duidelijk signaal af met onze stemverklaring. Het bestemmingsplan waar wij voor hebben gestemd is een deelplan van de verdere ontwikkeling bij Nijstad. Liever zijn wij een integraal plan waarin wij als gemeenteraad het totale plan in een keer kunnen beoordelen. Daarnaast hebben wij onze zorgen voor de veiligheid bij Nijstad. Wij hebben er nogmaals op aangedrongen dat dit ten alle tijden geborgd moet blijven. Met name hebben wij zorgen over de bereikbaarheid van veiligheidsdiensten.

Desalniettemin is het plan waar wij voor hebben gestemd goed voor de recreatiesector in Hoogeveen. We mogen als Hoogeveen trots zijn op ondernemers die durven te ondernemen.

Afgesloten hebben wij met een oproep richting de initiatiefnemer om alsnog samen met de omwonenden het plan te ontwikkelen.

Woordvoerder: Ronald Klok

Motie ‘geen liften NS-station’

In Hoogeveen wordt er druk gewerkt aan de verbouwing bij het station Hoogeveen. Bij deze verbouwing is er onvoldoende gedacht aan de toegankelijkheid voor mensen die slecht ter been zijn. De lift om bij perron twee te komen is gesloopt en er is nog geen nieuwe voor in de plaats gekomen. Dit betekent dat er tot ten minste eind juli 2022 geen mogelijkheid is om gebruik van een lift te maken. In de motie wordt ProRail / NS opgeroepen om tot een tijdelijke oplossing te komen. Wij zijn mede indiener van de motie.

De hele motie kunt u hier vinden: https://hoogeveen.vvd.nl/gemeenten

Woordvoerder: Roelof Bisschop

Vaststellen bestemmingsplan ‘Elim, deelplan Carstendijk 164 Elim’ (PLUS Elim)

De PLUS in Elim wil graag verbouwen en hier is een nieuw bestemmingsplan voor nodig. De PLUS wil meer winkeloppervlak en vijf appartementen bouwen. Hiervoor dienen twee huizen te worden gesloopt.

Ons voorlopig standpunt is dat wij instemmen met het nieuwe bestemmingsplan zodat de PLUS in Elim de verbouwing kan realiseren. Door omwonenden werd een zienswijze ingediend waarin het college uitgebreid antwoord op heeft gegeven. Noodzaak is en blijft om de regels afgesproken in het nieuwe bestemmingsplan na te leven.

Woordvoerder: Ronald Klok

Bespreken ‘Jaarrekening 2021 en Begroting 2023 SWO’

Vanuit de VVD vinden wij het jammer dat er nog geen accountantsverklaring is afgegeven. Reden hiervoor is het niet tijdig Europees aanbesteden van de softwarepakketten. De jaarrekening is afgesloten met een voordelig resultaat van 2,25 miljoen euro.

Vanuit de VVD zijn wij altijd kritisch geweest op de SWO, dit zullen wij ook blijven. Pijnpunt bij ons ligt bij het verdeelpercentage tussen hoeveel De Wolden en Hoogeveen moet bijleggen. Het verdeelpercentage wordt in 2023 71,22% voor Hoogeveen en 28,78% voor De Wolden.

Woordvoerder: Wilco Kramer

Bespreken Jaarrekeningen en begroting gemeenschappelijke regelingen

Op de raadsavond werd met name op drie GR’en (gemeenschappelijke regelingen) ingezoomd. Dit waren de GKB (gemeentelijke kredietbank), RUD (rijks uitvoeringsdienst Drenthe) en STARK.

De GKB moet worden afgestoten omdat zij niet aan de wetgeving voldoen. Hier zijn zorgen om want dit betekent hoogstwaarschijnlijk dat dit door commerciële partijen ingevuld moet worden. Wij als VVD zullen erop toe zien dat het beste voor de inwoner van Hoogeveen wordt gekozen. Het belangrijkste is dat onze inwoners, wanneer het nodig is, altijd de beste schuldhulpverlening ontvangen.

Bij de RUD zijn er zorgen omtrent de productiviteit in de breedste zin van het woord. De productiviteit van 1 FTE is 1.300 uur per jaar. Dit is onder het gemiddelde. Daarnaast verhoogt de RUD de ziekteverzuimnorm van 6% naar 7%. Echter, de werkelijkheid leert ons dat de RUD een ziekte verzuimpercentage heeft van 9,5%. Dit moet lager.

Wanneer wij STARK zien, zien wij een succesvolle gemeenschappelijke regeling. Echter wanneer we naar de toekomst kijken zien wij een aantal uitdagingen. Een van deze uitdagingen is de mindere instroom van personeel door de nieuwe participatiewet. Hierdoor kan STARK niet alles leveren wat vanuit de gemeente wordt gevraagd. Gevolg is dat Hoogeveen minder kan afnemen bij STARK en hierdoor ontvangt STARK minder inkomsten. Gevolg daarvan is dat de bijdrage van de gemeente Hoogeveen hoger moet. Oftewel, een negatieve vicieuze cirkel. Vraag is, hoe kunnen we deze doorbreken.

Een van de oplossingen zou kunnen zijn dat STARK meer werk mag verrichten voor commerciële partijen. Echter, hierin is zij deels gebonden aan wet- en regelgeving. Voor ons is een onderzoek hiernaar belangrijk om STARK fit en vitaal te houden.

Woordvoerder: Ronald Klok


Namens de VVD Hoogeveen, Ronald Klok