Vragen over bureaucratie bij aanvraag energiebesparing De Weideblik

In de wijkkrant van De Weideblik van mei 2022 kwam ons een stuk onder ogen wat ons (VVD Hoogeveen) zorgen baarde. Het buurthuis wil graag verder verduurzamen door middel van investeringen in meer zonnepanelen en een installatie (waterpomp) waarbij geen gas meer nodig is. Tot nu toe stuit ze op bureaucratie en haar wet en regelgeving

Hieronder de schriftelijke vragen die de VVD  stellen aan het college omtrent de Energiebesparing bij buurthuis De Weideblik.

Beste leden van het college,
In de mei editie van Weidenieuws van het buurthuis De Weideblik beschreef voorzitter, Hein Akerboom, de (financiële) situatie van het buurthuis De Weideblik. Hierin wordt de huidige positieve situatie beschreven maar ook de uitdagingen richting de toekomst. Hij maakt zich zorgen over aanstaande bezuinigingen op dorps- en buurthuizen door de gemeente en welke gevolgen dat heeft voor het buurthuis De Weideblik. Tot die tijd staan logischerwijs alle (grote) investeringen on hold. Naast de eventuele gevolgen van de bezuinigingen is de gemeentelijke subsidie nu al met 40% verminderd. Dit heeft direct gevolgen voor de financiële positie van het buurthuis.
Hierin zijn de toenemende kosten voor De Weideblik een uitdaging. U moet hierbij denken aan de stijgende energieprijzen, maar o.a. ook kosten voor drukwerk van de wijkkrant zijn sterk gestegen. De kosten voor het energieverbruik ligt nu al evident hoger. De kosten van het verbruik van gas bedragen nu al tussen de € 800,- en € 1.000, – per maand.
De Weideblik is een mooi voorbeeld van duurzaamheid. Zo heeft het bestuur diverse investeringen gedaan om het pand duurzamer en dus energiezuiniger te maken. Een aantal investeringen op rij;

• 2016 52 zonnepanelen
• 2017 Vervanging lampen. TL naar LED. (Deels betaald door gemeente)
• 2019 Vervanging diverse machines voor zuinigere modellen
• 2019 34 zonnepanelen
In het jaar 2020 en 2021 is er pas op de plaats met de investeringen, omdat deze jaren in het teken van Corona stonden. Zoals u leest is het buurthuis De Weideblik zich goed bewust van haar maatschappelijke rol, ook buiten haar eigen werkveld.
Buurthuis De Weideblik wil nu graag de volgende stap zetten naar verdere verduurzaming van het gebouw. Echter, nu dient zich het volgende voor. De CV-ketels zijn op dit moment aan vervanging toe. De gemeente Hoogeveen heeft dit aangekaart en aangegeven dat deze voor 2022 op de planning staan. Het onderhoudsbudget voor het wijkgebouw voor 2022 bedraagt €37.000. In acht nemende dat het gebouw en de technische installaties eigendom zijn van de gemeente.

Het valt te prijzen dat de gemeente Hoogeveen hier aandacht voor heeft en tevens goed dat dit hoogstwaarschijnlijk energiezuinigere ketels worden. Echter, dit is in principe tegen de wens van het buurthuis De Weideblik. De Weideblik gaat liever nog een aantal stapjes verder. Buurthuis De Weideblik wil richting de toekomst meer zonnepanelen plaatsen en helemaal van het gas af. Dit heeft als voordelen; minder energielasten en een kleinere ecologische voetafdruk. De uitdaging hiervan is de grote financiële investering. De Weideblik heeft een voorstel naar gemeente gestuurd. Dit was 7 april jongstleden (zie bijlage memo). Hierin geeft de voorzitter aan dat de gemeente de kosten van een gasloos gebouw raamt op €90.000 en dat het huidige onderhoudsbudget hiervoor niet toereikend is. De Weideblik heeft aangegeven dat zij de €37.000 voor de nieuwe CV-ketels graag gebruikt voor de investering om van het gas af te komen. Daarnaast is De Weideblik bereid om zelf een (aanzienlijke) bijdrage te leveren aan deze investering. Dit moet een win-win situatie kunnen zijn.

Wat valt te prijzen aan De Weideblik is haar zelfraadzaamheid en het constant zoeken naar verdergaande zelfraadzaamheid. Wij als fractie zijn ervan overtuigd dat we dit zo goed mogelijk moeten faciliteren. Hiervan profiteert de gemeente Hoogeveen, het buurthuis en als belangrijkste, haar inwoners.
De vragen die wij aan het college willen stellen zijn als volgt;

• Bent u op de hoogte van de hiervoor beschreven situatie?
• Vanuit de gemeente wordt steeds meer zelfraadzaamheid gevraagd, bent u het er mee eens dat wij dit dan ook zo goed mogelijk moeten faciliteren? – Bijvoorbeeld door het delen van lange termijn plannen en informatie in investeringen.
• Kunt u ervoor zorgen dat De Weideblik alsnog een reactie ontvangt op de mail verstuurd op 7 april 2022?
• Bent u het met ons eens dat het, indien de CV-ketels worden vervangen en niet tussentijds kapotgaan, dit een zinloze investering is?
• Zijn er meer van dit soort situaties bekend binnen de gemeente Hoogeveen?
• Kunt u, zoals de voorzitter aangeeft in zijn mail (zie bijlage), inzage geven in het ontwerp?
o Kunt u ervoor zorgen dat dit ook breder gedeeld wordt met andere dorps- en buurthuizen zodat zij hiervan ook kunnen profiteren?

Alvast bedankt voor uw antwoorden.
Met vriendelijke groet,
Ronald Klok – namens fractie VVD