Bijdrage begroting 2022 VVD Hoogeveen!

Het gaat beter met Hoogeveen. Deze opinie delen wij deels. Het schip is nu voor de wal gekeerd en we hebben met de Schone Lei een fundament gelegd naar een financieel beter Hoogeveen. Maar gaat het nu echt beter met Hoogeveen? De begroting is beleidsarm en er zitten nogal wat uitdagingen in, die we komende jaren moeten aangaan.
De beleidsarme begroting is het gevolg van het besluit van de minimale democratische meerderheid CDA, GB en SGP Schone Lei helemaal uit te kleden tijdens de begrotingsbesprekingen vorig jaar december. Dit besluit beperkt het perspectief voor Hoogeveen en haar inwoners. Het perspectief wat we daarmee bieden weegt naar onze mening zwaarder dan de eventuele offers. Jammer dat dit is niet gezien door de genoemde partijen.
Een gevolg daarvan is dat STiB ermee stopt. Het bestuur van STiB is lamgeslagen en heeft geen vuur meer om haar nuttige werkzaamheden voor de ondernemers voort te zetten. De ondersteuning van (startende) ondernemers wordt nu in de handen gelegd van commerciële partijen. De kans bestaat dat we rekening moeten houden met hogere kosten voor het begeleiden van ondernemers naast het sociale aspect wat de ondersteuning door de Hoogeveense ondernemers heeft. Met name dit laatste aspect maakte STiB tot een sterk concept, dat al 25 jaar de noodzakelijke verbinder was in de Hoogeveense samenleving en het zakenleven. VVD had dit graag anders gezien, door op verschillende manieren een bijdrage te leveren door de Gemeente als ook de inwoners om zuinig te zijn op onze voorzieningen. VVD ziet graag de vrijgevallen STIB gelden wederom geinvesteerd in het bedrijfsleven. Hiertoe dienen wij een motie in.
Het huidige beleid zal dus meer perspectief moeten bieden voor de inwoners van Hoogeveen. Een perspectief van trots zijn op je stad en dat in alles wat we doen uitstralen. Hoogeveen is interessant voor nieuwe inwoners, voor bedrijven die zich graag willen vestigen in onze mooie stad, maar ook voor de huidige inwoners en ondernemers van Hoogeveen. Een perspectief waarin iedereen kan meedoen. Er zijn banen genoeg en veel bedrijven zijn naarstig op zoek naar werknemers op ieder niveau. Werken moet lonen. De bijstand moet niet het hangnet zijn, maar een vangnet.
VVD maakt zich niet zo zeer zorgen om de groep inwoners met een inkomen tot 130% van het minimumloon, maar er is meer stille armoede onder de groep met een inkomen vanaf 170% van het minimumloon. Deze groep valt buiten alle minimaregelingen. Deze groep laat zich niet horen. Ze schamen zich voor hun situatie en durven bijna niet om hulp te vragen. In deze groep zitten ook veel ondernemers die in deze Corona pandemie enorme klappen hebben moet opvangen en dat niet meer kunnen. De koek is op. De VVD roept het college op om een loket te openen voor deze groep inwoners en hen te helpen waar nodig. De VVD roept ook op om de huidige minimaregelingen te reduceren tot één regeling waarbij het uitgangspunt moet zijn dat werken en ondernemen moet lonen. Hiertoe zal de VVD een motie indienen en we zijn ook benieuwd of het College ook zicht heeft op de omvang van het probleem.
Om mensen beter te kunnen laten participeren in onze samenleving doen we ook een oproep aan het College om het Werkplein toegankelijker te maken voor de inwoners, die graag aan de slag willen. Niet alleen maar op afspraak, maar ook spreekuren organiseren. Hierdoor kan de hulp bij het zoeken naar een leuke baan toegankelijker worden. Bedrijven hebben behoefte aan personeel van ieder opleidingsniveau. Het kan nu! Er is zoveel vraag naar arbeidskrachten, dat we bijna naar een maximale arbeidsmobiliteit kunnen gaan. Hiervoor is wel een helder beleid nodig en een sterke focus op arbeidsparticipatie. Dit vraagt om visie van het College en dit perspectief moeten wij als Raad aan iedere inwoner van Hoogeveen kunnen bieden.
Het duurzaamheidsparagraaf vraagt om een gedegen aanpak. VVD Hoogeveen vraagt zich of dit lokaal geregeld moet worden. Werken aan een duurzame samenleving, vraagt om een landelijke aanpak en niet om lokale postzegelprojectjes, die heel veel geld kosten. Ieder Nederlander betaalt mee aan de energie- en warmtetransitie door de energiebelasting en mag daarom ook wel wat meer verwachten dan de huidige aanpak. Hoogeveen heeft ook postzegelprojectjes. Verspreid komen in de gemeente grootschalige zonneparken en een project waterstofwijk voor in oorsprong ruim 400 woningen, maar afschaling van het project naar 110 woningen wordt waarschijnlijk realiteit. VVD Hoogeveen vind dat de integrale afweging en een gedegen plan naar de energie-transitie ontbreekt en dat op voorhand de kosten inzichtelijk zijn. Ook moeten inwoners niet gedwongen worden in hun keuzes.
VVD vindt dat er nu vaart gemaakt moet worden met het herontwerp van het Sociaal Domein. Waarschijnlijk komt dit begin volgend jaar ter bespreking in de Raad en dit vind de VVD te laat. Gezien de winstwaarschuwing die wethouder Reneman heeft gegeven op de haalbaarheid van de ombuigingen in het Sociaal Domein is nu actie geboden.
VVD heeft de afgelopen jaren continu aandacht gevraagd voor de ontwikkelingen binnen de SWO. We maakten ons zorgen over het verzuim binnen de SWO, we maakten ons zorgen over de cultuurverschillen binnen de SWO, we maakten ons zorgen over verdeling van de kosten binnen de SWO. Nu het onderzoek naar de SWO is afgerond, worden onze zorgen bevestigd in het in juli gepubliceerde onderzoek. Het steekt de VVD dat zij in 2017 en 2018 zijn weggezet als een partij die pertinente onjuistheden en onwaarheden verkondigde, aldus de voorzitter van het college. Het is jammer dat het college daar geen oog voor heeft gehad en dat dit nu, drie jaar later, wel wordt opgepakt na het gepubliceerde onderzoek. Graag zouden wij een reactie willen vernemen van de voorzitter van het college. Er is een plan gesmeed door de interim gemeentesecretarissen en wij vragen aan het College de Raad op korte termijn te infomeren over de voortgang.
Al met al kunnen we concluderen dat het beter gaat, maar we zijn er nog lang niet. Dat besef moet bij ons allemaal blijven leven, want de hosanna berichten in de pers staan in geen enkele verhouding tot de daadwerkelijke situatie.