Een voor allen, allen voor Hoogeveen

Na een bewogen begrotingsavond, is het tijd om te reflecteren. Niet alleen op de avond zelf, maar ook op de voorliggende periode. En reflectie is een woord wat al eerder gebezigd is binnen de raadzaal, maar waar het de VVD betreft, kan de raad nog wel een behoorlijke dosis (zelf)reflectie gebruiken.

Een nieuw mores waarin samenwerken de boventoon moest voeren. Dat waren de afspraken die alle 9 partijen tijdens het zomerproces met elkaar hadden afgesproken. Vanuit deze afspraken hebben wij, als VVD Hoogeveen, gekeken op welke onderwerpen we consensus konden krijgen om het financiële wanbeleid van de afgelopen jaren achter ons te laten, zodat we weer naar de toekomst konden kijken. 

De hele zomer is er hard gewerkt. Sommige betichtten de raad van achterkamertjespolitiek, maar wat er in die periode werkelijk gebeurde is dat we als raad met elkaar in gesprek gingen. Dat we samen keken naar wat wij, als raad en als partijen, konden doen om nader tot elkaar te komen. Hier geef je wat, daar laat je wat. Uiteindelijk resulteerde dit in het rapport  “Schone Lei”; een advies om jezelf niet rijk te rekenen, maar om weerstand op te bouwen. Een advies om pessimistisch realistisch te begroten en daarmee ruimte te creëren voor wat vet op de botten. Want dat heeft de gemeente en zijn inwoners hard nodig.

Vanuit VVD maakten we ons sterk voor behoud Scala, innovatie op jeugdzorg, actief marketing voor een bruisend Hoogeveen en kritisch kijken naar ons eigen ambtelijke organisatie. Standpunten die we gedeeld hebben met de andere partijen, waarin we in gesprek zijn gegaan met verschillende partijen en waarin we gekeken hebben naar geven en nemen. Alles open op tafel met in ons achterhoofd niet de partijpolitiek, maar de inwoners en ondernemers van Hoogeveen voorop. Vanuit deze standpunten is de VVD Hoogeveen ook veel in gesprek geweest met inwoners en ondernemers over de voorgenomen stijging van de OZB. De VVD is nooit een voorstander geweest van het draaien aan deze knoppen en dat is ook niet veranderd. De OZB zou niet gebruikt moeten worden om geld te genereren dat eigenlijk op een andere wijze zou moeten binnenkomen . Maar wij begrijpen als geen ander dat wanneer men de huidige voorzieningen op peil wil houden, het draaien aan de OZB onvermijdelijk is. Uit diverse gesprekken bleek dat inwoners en ondernemers bereid zijn mee te betalen aan het financieel gezond maken van Hoogeveen, zolang dit betekent dat voorzieningen op het gebied van Cultuur, Sport en Economie op peil blijven. 

Aan het begin van de begrotingsavond leek de toon van de raad nog samenwerking en consensus uit te stralen. Dat beloofde voor dit college een vruchtbare samenwerking. Tijdens de avond werd echter al snel duidelijk dat ‘samenwerken’ een ruim begrip is tussen verschillende partijen. Waarin veel partijen elkaar hebben opgezocht om samen te kijken naar oplossingen voor een passende en vooral realistische begroting, waren vooral CDA, Gemeentebelangen en SGP alleen met elkaar aan het samenwerken. Samenwerken om ten koste van alles de OZB stijging lager te laten uitvallen zonder de overige partijen hier tijdig van op de hoogte te hebben gebracht. Waar men beweert dat dit binnen de marges van tijdig informeren lag, lag dit meer richting “5 voor 12”. 


CDA, Gemeentebelangen en SGP staken in op een lagere stijging OZB door minder te sparen, minder te investeren, door het opheffen van het activiteitenfonds en het verhogen van de taakstelling op jeugdzorg. Waar een aantal van deze amendementen op de inhoud uitstekend te begrijpen waren, was de opmaat van deze amendementen naar een wijziging van de verhoging van de OZB niet te begrijpen. Voorzieningen als Scala, als de mantelzorgvergoeding, maar ook bijvoorbeeld marketing en STIB zijn in het huidige financiële klimaat niet gebaat bij een lagere OZB. 

Deze nieuwe begroting heeft gevolgen voor het sociaal beleid, heeft gevolgen voor het investeringsbeleid, heeft gevolgen voor Hoogeveen in economisch en financieel opzicht. Het willens en wetens erdoor drukken van de verlaging van de OZB heeft geleid tot een deceptie. Het heeft geleid tot een volledig uitgeknepen begroting en geleid tot een raad die wederom tot op het bot verdeeld is. Een raad die niet in zijn volledigheid achter de begroting staat. 


Ook wij hebben tegen de begroting gestemd. We kunnen niet meegaan in een begroting die op alle fronten door CDA, Gemeentebelangen en SGP uitgewrongen wordt. Met een kleine meerderheid is de begroting toch aangenomen en dus zullen wij als VVD Hoogeveen ons scharen achter dit besluit. Het is immers democratisch besloten. En de liberalist in ons staat voor deze manier van besturen. De liberalist in ons staat voor (en achter) de democratie. Dat betekent dat we met deze begroting aan de slag gaan. Dat we de samenwerking zullen zoeken, dat we de samenwerking willen aangaan in het belang van de democratie, in het belang van Hoogeveen. Dit alles niet alleen met de andere politieke partijen, maar ook met het nieuwe college waarin wij als VVD Hoogeveen veel vertrouwen hebben. 


Er is op alle fronten werk aan de winkel. En de VVD zet zijn schouders eronder.