VVD Hoogeveen wil "Hoogeveens perspectief" in de begroting

Tijdens de algemene beschouwingen, heeft de VVD afgelopen donderdag laten weten werk te willen maken van het Hoogeveense perspectief. De VVD is van mening dat begroting defensief is ingestoken. De begroting is erg gericht op ombuigingen en er wordt volgens fractievoorzitter Arend Steenbergen weinig tot niet gekeken naar de kansen en mogelijkheden die Hoogeveen heeft.

Hieronder de bijdrage zoals deze tijdens de begrotingsvergadering op 26 november is ingebracht. 

======================================

HOOGEVEENS PERSPECTIEF

Na de presentatie van het rapport “Schone Lei” is het nieuwe college geïnstalleerd . Dit college heeft het rapport omarmd als basis voor de nieuwe begroting. Een nieuwe begroting die in evenwicht is, maar ook offers vraagt van de Hoogeveense inwoners en bedrijven. Dat is niet leuk. Dat doet zelfs pijn. Maar met deze realiteit hebben we te maken in de huidige financiële crisis binnen onze gemeente. Het is nu tijd om niet langer achteruit te kijken, maar vooruit te kijken naar een beter Hoogeveen.

 

De basis is gelegd, maar VVD ziet nog wel mogelijkheden om een aantal puzzelstukjes te verleggen om een passend geheel te krijgen. Een passend geheel waarin de voorzieningen van Hoogeveen op peil blijven; waar in Hoogeveen ruimte blijft voor het genieten en uitoefenen van cultuur; waarbinnen we met z’n allen trots kunnen zijn op een voltooide binnenstad en waarbinnen gezorgd kan worden voor een uitstraling van onze gemeente waar mensen en bedrijven zich graag willen vestigen en zodoende zorgen dat de economie weer optimaal gaat draaien.

Dit vraagt niet alleen om bezuinigen. Dit vraagt ook om investeringen. Investeringen in de toekomst van Hoogeveen.

Een toekomst waarin talenten zich kunnen ontwikkelen, waar iedereen kan participeren vanuit eigen overtuiging ongeacht kleur, afkomst, geloof of beperking. Maar ook een toekomst waarin  bedrijven graag willen aanhaken vanwege de mogelijkheden die Hoogeveen als poort naar het Noorden en het oosten biedt.

 

ECONOMIE

De begroting is naar onze mening erg defensief. Natuurlijk, de term “pessimistisch realistisch” is ons niet onbekend, maar het is allemaal erg gericht op ombuigingen en er wordt weinig tot niet gekeken naar de kansen en mogelijkheden die we hebben.

Hoogeveen sluit de “verkoopafdeling” en wacht bij het raam af of er een grote vis voorbij komt zwemmen, zodat die naar binnen gehengeld kan worden om de werkgelegenheid een boost te geven.

Dat moet anders kunnen. De bezuinigen door de marketingafdeling op te doeken, de STIB subsidie af te bouwen en het zuidelijk deel van de Hoofdstraat niet af te ronden zien wij als VVD niet zitten. Maak werk van werk! Juist nu moet Hoogeveen blijven investeren in de uitstraling van onze gemeente om bedrijven te trekken en op die manier werkgelegenheid te behouden en te creëren. Zorg ervoor dat de afdeling Economische Zaken genoeg inspiratie krijgt om mooie bedrijven naar Hoogeveen te halen en om te werken aan een mooie toekomst voor startende bedrijven. Door de professionele aanpak en begeleiding door STIB en het netwerk van STIB kunnen deze bedrijven doorgroeien tot de motor van onze economie. Laten we daar zuinig op zijn.

Tijdens de inspraakavond werd aangegeven dat Ondernemend Hoogeveen en Centrummanagement heel goed samen werken. Dit biedt in onze ogen volop kansen: laat hen de marketingactiviteiten en de daaruit voortvloeiende hoogwaardige promotie van Hoogeveen op zich nemen met gebruikmaking van een vast budget en onder regie van de gemeente. We komen met een motie waarin we voorstellen om voor een periode van 2 jaar met een tussentijdse evaluatie een pilot te starten voor Marketing Hoogeveen.

Het vestigingsklimaat kan en moet beter in Hoogeveen. Laten we uitstralen dat we trots op deze gemeente zijn. We moeten laten zien dat Hoogeveen een belangrijke spil is in de economie van het Noorden.

Hoogeveen moet aantrekkelijk zijn voor huizenkopers; zowel voor starters als doorstromers.

Hoogeveen zal moeten gaan kijken waar in- en uitbreidingsplannen voor de komende jaren gerealiseerd kunnen worden, maar men zal ook moeten kijken hoe starters op de woningmarkt geholpen kunnen worden. De starterslening is drie jaar geleden dermate uitgekleed dat hier geen gebruik meer van gemaakt kan worden door starters zelf. Wij zien deze regeling graag in ere hersteld zodat starters weer meer kansen krijgen op de woningmarkt. De resultaten van het reeds toegezegde onderzoek mbt deze regeling zien we dan ook met belangstelling tegemoet.

 

CULTUUR

Cultuur is niet alleen een basisvoorziening voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat in Hoogeveen, maar ook de basis voor creativiteit binnen onze gemeente. Wij zien een enorme toegevoegde waarde van cultuur in de ontwikkeling van kinderen, maar ook in die van jeugd en volwassenen. Het aanbod van cultuur in Hoogeveen kan niet verloren gaan. Echter, de VVD is wel kritisch op welke wijze cultuur in stand gehouden moet worden. Wij zijn groot voorstander van een taakstellend budget waarbinnen de cultuurorganisaties en/of -voorzieningen in stand gehouden kunnen worden. Wij denken aan 1 geoormerkt budget voor alle cultuurpartijen in Hoogeveen; voor Scala, de Tamboer, het Podium, de bibliotheek. Er zal gezamenlijk gekeken moeten worden naar oa de huisvesting. Volgens de VVD biedt cultuur onder 1 dak volop mogelijkheden; op deze manier kan er binnen de nieuwe budgetten uitstekend cultuureducatie aangeboden worden, kan men kunst, muziek en andere culturele activiteiten beoefenen en blijven cultuurorganisaties levensvatbaar. Wij zijn van mening dat dit prima moet kunnen binnen de ruimte die aanwezig is in het pand van de Tamboer. Daar is geen nieuw Cultuurhuis voor nodig.

We zijn positief over het onderzoeken op welke wijze Scala binnen cultuur toch kan blijven voortbestaan en ondersteunen moties en/of amendementen op dat vlak van harte.

 

FINANCIËN

Jarenlang heeft de gemeente Hoogeveen zich kunnen scharen onder de goedkoopste gemeenten in Drenthe met betrekking tot de OZB. We benoemen het zoals we het zien: het financiële wanbeleid van de afgelopen jaren maakt het noodzakelijk en onontkoombaar om aan de knoppen van de OZB te draaien. De VVD is nooit een voorstander geweest van het draaien aan deze knoppen en dat is ook niet veranderd. Maar wij begrijpen als geen ander dat wanneer men de huidige voorzieningen op peil wil houden, het draaien aan de knop OZB onvermijdelijk is. In gesprekken met onze leden en met ondernemers bleek dat men best bereid is mee te betalen aan het financieel gezond maken van Hoogeveen, als dit betekent dat de voorzieningen op het gebied van Cultuur, Sport en Economie op peil blijven. Wanneer dit niet het geval blijkt te zijn, houdt de bereidwilligheid wel op en zal de evenwichtigheid van de huidige begroting en daarmee de financieel gezonde toekomst van Hoogeveen in gevaar komen.

De VVD neemt dit niet licht op: het draaien aan de OZB knop schept politieke verplichtingen. Naast de pijn die de woningbezitters en ondernemers gaan voelen, zal de pijn ook gevoeld worden in het sociaal domein. Maar je kunt de pijn niet alleen bij de inwoners neer leggen.  Daarom zijn wij van mening dat er ook gesneden moet worden in eigen vlees: de Samenwerkingsorganisatie De Wolden en Hoogeveen. Maar daar komen we op een later moment in onze bijdrage op terug.

 

SPORT

De sportvoorzieningen van Hoogeveen zijn in het algemeen van hoog niveau. De afgelopen jaren zijn er nieuwe kunstgrasvelden bij voetbalverenigingen in de buitendorpen aangelegd, het Bentinckspark ziet eruit als het Papendal van het Noorden. Maar we vergeten dat Hoogeveen ook in de breedte naar de sportvoorzieningen moet kijken. We denken aan het zwembad, dat nu nog mee kan maar waar renovatie of nieuwbouw wel om de hoek komt kijken. We denken aan kunstgrasvelden van sportverenigingen die in een dergelijke staat zijn, dat de veiligheid van de sporter niet meer kan worden gegarandeerd. VVD pleit er voor om in de pot vervangingsinvesteringen ruimte te houden voor oa renovatie of vernieuwing van de kunstgrasvelden van de hockey- en tennisvereniging.

Daarnaast pleiten wij voor onderzoek naar woningbouw op en rondom het gebied van de Terp,het voormalig sportcomplex Maxx en de oude ijsbaan om zo voldoende geld te genereren voor de afronding van de ontwikkeling van het Bentinckspark, en dan met name voor de korfbalvereniging , de hockeyclub en zeker niet te vergeten: de honkbalvereniging.

 

SWO

Al jaren heeft de VVD zich kritisch uitgelaten over de ontwikkelingen binnen de SWO. Met name de Governance en de kostenverdeling binnen de SWO maakt dat wij nog steeds zeer kritisch zijn. Wij hebben dan ook gepleit voor een eigen gemeentesecretaris en concern controller voor de gemeente Hoogeveen. We zijn blij dat er nu werk van wordt gemaakt om dit te realiseren.

 

Er is al eerder aangegeven dat de gemeente de plicht heeft te kijken naar organisatieverandering. Het doel moet zijn te komen tot een passende organisatie en systematiek die recht doet aan de samenwerking tussen Hoogeveen en de Wolden. We sporen het college aan om te onderzoeken of er naast de 2 gemeentesecretarissen nog meer sturing nodig is. Wij denken dat hier nog veel stappen te zetten zijn en denken dat er meer bezuinigingen mogelijk zijn dan welke nu zijn ingeboekt. Zoals eerder gezegd: de pijn mag niet alleen bij de Hoogeveense inwoners liggen, deze zal ook binnen de SWO gevoeld moeten worden. Het is wel belangrijk om de kwaliteit te (blijven) bewaken en het zou mogelijk moeten zijn om minder extern in te huren.

Ten aanzien van onze overige kritische noten: in de pers heeft de huidige voorzitter van het bestuur van de SWO zich uitgelaten over het idee om de 2 gemeentesecretarissen van De Wolden en Hoogeveen samen de directie te laten voeren over de SWO. VVD vindt 2 kapiteins op 1 schip geen goed idee . Het is noodzakelijk om de enorme stijging van de begroting van de swo sinds 2018 binnen de perken te houden . Dit vraagt om een goede en duidelijke aansturing op de taken die van de gemeente worden gevraagd in hun beleid.

Wij willen het college de opdracht meegeven om aan de inwoners van de gemeente Hoogeveen te laten zien dat we samen werk kunnen maken van een financieel gezond Hoogeveen.

Laat zien dat de pijn van de verhoging van de OZB en de pijn van het snijden in het Sociaal Domein niet alleen bij een deel van de Hoogeveense inwoners komt te liggen, maar dat iedereen, dus ook de SWO hieraan hun steentje moet bijdragen.

Ook verwachten wij onderzoek naar de verlaging van de afvalstoffenheffing. Daarover hebben de informateurs ook opdrachten geformuleerd. We ontvangen graag de toezegging dat het college met een plan komt om hier invulling aan te geven. Dit om te zorgen voor lagere woonlasten in de gemeente Hoogeveen.

 

SOCIAAL DOMEIN

De afgelopen jaren hebben de uitgaven binnen het Sociaal Domein een diepe krater geslagen in de schatkist van Hoogeveen. Het budgetteringsbeleid werd losgelaten en een openeindregeling werd omarmd vanuit de visie “Better safe than sorry”.

Hoogeveen grossiert op het gebied van uitgebreide regelingen. Daar zijn andere gemeenten zelfs jaloers op. En hoewel we daar als Hoogeveen trots op kunnen zijn, betalen we daar natuurlijk wel een prijs voor. Daarbij rijst de vraag: hoe hoog is deze prijs en ten koste van wat? Want de schatkist is inmiddels leeg en er wordt soms te gemakkelijk gebruik gemaakt van gemeenschapsgeld.

De VVD is op dit dossier altijd zeer kritisch geweest en is van mening dat het Sociaal Domein toe is aan een revisering; visie, uitvoering en verandering van gedrag zullen hand in hand moeten gaan.

Wij vinden dat er met name op de aanpak in het voorveld en de daarbij behorende indicaties beter gestuurd en gemonitord moet worden. Te denken valt aan een triage-commissie die indicaties beoordeelt en behandeltrajecten volgt, waarbij de vraag “ welke hulp is absoluut nodig om goede zorg te bieden” centraal staat. Van het “waar heb ik recht op” naar “wat heb ik nodig” zou de insteek moeten zijn. En daarnaast, we kunnen het als VVD niet vaak genoeg zeggen: blijven ontwikkelen en innoveren. Waarbij de samenwerking aan durven gaan een must is.

De paradigma-shift, waar al zoveel over gesproken is: een andere manier van kijken en handelen, wat broodnodig is om in de pas te kunnen blijven lopen met de door de centrale overheid toegezegde budgetten voor het Sociaal Domein en met name de Jeugdzorg.

Al met al gaan we samen de schouders eronder zetten. Daarbij moeten we ook gebruik maken van de nieuwe mores. Laten we als raad de verbinding zoeken en eventuele ongenoegens uiten binnen de openbare vergaderingen in de raadzaal, in plaats van de media te gebruiken als doorgeefluik voor zaken waar we het niet mee eens zijn. Wanneer het gesprek met elkaar alleen nog via artikelen in de media aangegaan kan worden, heeft de nieuwe mores geen kans van slagen. Laten we als gemeenteraad gaan staan voor onze inwoners en voor onze gemeente.

De VVD heeft veel vertrouwen in het huidige college en we zijn blij met de frisse wind die dat met zich meebrengt.

 

Dank u, voorzitter.

Fractie VVD
==================================================